Nieuwe Spiritualiteit

TIEN BELOFTES

 

Je zult weten dat je het pad van God hebt genomen, en ie zult weten dat je God gevonden hebt, want er zullen deze tekenen zijn, deze aanwijzingen, deze veranderingen in jou:

 

  1. Je zult van God houden met heel je hart, verstand en ziel. En er zal geen andere God voor Mij worden geplaatst. Je zult niet lan­ger menselijke liefde aanbidden of succes, geld, macht of enig symbool daarvan. Je zult deze dingen terzijde schuiven zoals een kind zijn speeltjes achter zich laat. Niet omdat ze onwaardig zijn, maar omdat jij eraan bent ontgroeid.

En ook hierom zul je weten dat je het pad van God bent ingesla­gen.

  1. Je zult niet langer Gods naam ijdel gebruiken. Evenmin zul je Mij aanroepen voor lichtzinnige zaken. Je zult de macht van woor­den en gedachten begrijpen, en je zou er niet aan denken Gods naam op een ongoddelijke wijze aan te roepen. Je zult Mijn naam niet ijdel gebruiken, omdat je dat niet kunt. Want Mijn naam ­het grote ‘Ik ben’ -wordt nooit ijdel gebruikt (dat wil zeggen zonder resultaat) en kan ook nooit ijdel worden gebruikt. En wan­neer je God hebt gevonden, zul je dit weten.

En Ik zal je ook andere tekenen geven.

  1. Je zult eraan denken een dag voor Mij te reserveren en je zult die heilig noemen. Dit opdat je niet langer in je illusie blijft, maar jezelf eraan helpt te herinneren Wie en Wat je bent. En spoedig zul je dan elke dag de sabbat noemen en elk moment heilig.
  2. Je zult je moeder en vader eren, en je zult weten dat je de zoon van God bent wanneer je je Vader/Moeder-God eert in alles wat je zegt, doet of denkt. En wanneer je aldus de Moeder/Vader-God eert en je vader en moeder op aarde (want zij hebben jou het leven gegeven), zul je iedereen eren.
  3. Je weet dat je God hebt gevonden wanneer je in acht neemt dat je niet zult moorden (dat wil zeggen bewust doden zonder reden). Want als je begrijpt dat je nimmer iemand anders’ leven kunt beëindigen (al het leven is eeuwig), kies je ervoor geen enkele levensvorm te vernietigen of enige levensenergie over te zetten van de ene vorm in de andere, zonder de meest gewijde recht­vaardiging. Je nieuwe eerbied voor het leven zorgt ervoor dat je alle levensvormen zult eren -planten, bomen en dieren inbegre­pen -en ze alleen wenst te beïnvloeden wanneer dat het hoogste ten goede komt.

En deze andere tekenen zal Ik je ook zenden zodat je weet dat je je op het pad bevindt.

  1. Je zult de zuiverheid van de liefde niet ontheiligen door oneer­lijkheid of bedrog, want dat is overspeligheid. Ik beloof je, wan­neer je God hebt gevonden, zul je dit overspel niet plegen.
  2. Je zult niets nemen wat niet van jou is, noch vals spelen, noch samenspannen, noch een ander schaden om iets in bezit te krij­gen, want dit zou diefstal zijn. Ik beloof je, wanneer je God hebt gevonden, zul je niet stelen.

Evenmin zul je …

  1. Iets zeggen wat niet waar is en op die manier een valse getui­genis afleggen­

Evenmin zul je …

  1. De partner van je buur begeren, want waarom zou je de part­ner van je naaste begeren als je weet dat alle anderen je partners zijn? ..
  2. Het eigendom van je buur begeren, want waarom zou Je het eigendom van je naaste begeren als je weet dat alles van jou kan zijn en dat al jouw eigendom de wereld toebehoort?

Je zult weten dat je het pad naar God hebt gevonden wanneer je deze tekenen ziet. Want Ik beloof Je dat niemand die God werke­lijk zoekt, deze dingen nog langer zal doen. Het is voor hen onmogelijk nog langer dergelijk gedrag te vertonen.

Dit zijn jouw vrijheden, niet je beperkingen. Dit zijn Mijn beloftes, niet Mijn geboden. Want God deelt geen bevelen uit aan wat Hij heeft geschapen. God vertelt Zijn kinderen slechts: aldus weten jullie dat je thuis zult komen. – Gesprekken met God 1:97-99 –

 


DE GOD VAN MORGEN

De wereld is zich op dit moment aan het herinneren dat God niet is die zij dachten dat Zij was. Onze oude opvattingen over God – wat we zouden kunnen noemen onze opvatting over de God van Gisteren – zijn sterk afwijkend van de begrippen die de mensheid nu aan het te beginnen te krijgen is over wie God werkelijk is.

Deze wil ik in dit artikel uiteenzetten. Want wat de wereld nu nodig heeft is simpel een nieuw model, een herschreven Cultureel Verhaal, een verandering van geloofsovertuigingen, een uitgebreidere en vernieuwde theologie. Er zijn belangrijke verschillen tussen de God van Gisteren en de God van Morgen. Er zijn negen hoofddefinities, zei God.  Zij zette deze één voor één uiteen. God zei….

1. De God van Morgen vereist niemand om in God te geloven.

Als je gelooft dat het Leven dat zich aan jou toont zelf God is, zal je het leven zien als God.  Als je niet gelooft dat het leven dat zichzelf nu aan jou toont niet God is, zal je het niet als God beschouwen. Sommigen zeggen dat zien geloven is, maar God vertelt je dat geloven zien is. “Voor wie geloven zal, zal het geopenbaard worden.”

Deze waarheid is door veel meesters onderwezen. En in de toekomst zullen velen meer de communicatie van God ervaren als dat wat ze zijn: openbaringen van het Goddelijke.  Mensen zullen niet meer verwachten dat God zich maar op één enkele specifieke wijze zal vertonen. Mensen zullen groeien in hun ervaring en bewustzijn van God, en via deze ontwikkeling zal men zich herinneren dat God er altijd was.

Echter God bestaat of je nu wel of niet in God gelooft. En God wil en zal niet haar liefde en zegeningen inhouden voor iemand, omdat zijn of haar huidige begripsvermogen, hun huidige bewustzijn, hun hier-en-nu begrip om te herinneren wie en wat ze zijn en wie en wat God is begrensd is. Geloof in God is niet wat God brandstof geeft, of God motiveert, of God sterkt om Zichzelf op de meest wonderbaarlijke manier door jou heen uit te drukken en Zichzelf te laten ervaren in iemands leven.  Het is zeker geen voorwaarde die God stelt aan jou om ‘geschikt’ te zijn voor Zijn liefde. Zo iets zou het begrip ‘liefde’ tot waanzin maken. Het zou het concept van wat liefde is verlagen tot wat ruilhandel inhoud, een-geef-jij-mij-dit dan geef-ik-jou-dat ruilhandel afspraak, een soort van koehandel bedrijven. Maar echte, betekenisvolle liefde, is geen van dit.

2. De God van Morgen is zonder geslacht, formaat, vorm, kleur, of enig ander karakteristiek van een individueel levend wezen.

De God van morgen is vrouwelijk, tenzij ze dat niet is. Dan zal hij mannelijk zijn.  Behalve als hij het niet is. Waarmee bedoelt wordt dat God niet mannelijk noch vrouwelijk is, en dus zonder geslacht is. Zonder geslacht, zonder formaat, vorm, kleur, of enig ander karakteristiek van een individueel levend wezen.

De God van morgen verandert ieder moment van vorm en iedere individuele roeping naar God dicteert dit.

3. De God van morgen praat voortdurend met iedereen.

Iedereen voert gesprekken met God, de gehele tijd. Dat zal een belangrijke boodschap zijn uit de Nieuwe Spiritualiteit. God communiceert met de mensen in ieder moment. God stopte niet met praten tot de mensen 2.000 jaar geleden, noch koos hij selectief enkele mensen uit om zichzelf aan te openbaren. God openbaart Zichzelf tot alle mensen, de gehele tijd, echter maar enkele mensen hebben zijn openbaringen omarmd, hebben ze gezien voor wat ze betekenen, en hebben hen beschouwd als heilig – en dus lijkt het en wordt gedacht dat maar enkelen zijn openbaringen hebben ontvangen.

God- de kracht, de energie, het ontwerp, de ervaring die sommige Goddelijk noemen – toont Haarself in jou leven op de

wijze die perfect aansluit bij de tijd, plaats en situatie die zich voordoet. Je kan die ervaring ‘God’ noemen of je kan het iets anders noemen, bijvoorbeeld:  toeval, synchroniciteit, “goed geluk”, of wat dan ook. Echter welke betekenis je er ook aan ontleent, je verandert niet wát het is – het duidt eerder je geloofsovertuiging aan. Zoals God zegt in Gesprekken met God boek 1: “Ik spreek tot iedereen, de gehele tijd. Het is niet zozeer de vraag met wie Ik spreek, maar wie er luistert.”

4. De God van Morgen is nergens van afgescheiden, maar is Alomtegenwoordig, het Al in Alles, de Alpha en de Omega, het Begin en het Eind, de Totaalsom van Alles dat ooit was, nu is, en er ooit zal zijn.

Dit is de aard en de essentie van God, en in de toekomst van jou keuze zul je dit weten en bevestigd krijgen. Je zal bevatten wat het betekent als je wordt wat dit betekent. Wat het betekent kan niet geopenbaard worden TOT je totdat het is geopenbaard DOOR-JOU-ZELF-HEEN. Je moet beslissen dat je van niets gescheiden bent, en vanaf deze plaats proberen te gaan handelen. Dit is mogelijk geen eenvoudige opgave. Want je bent de gewoonte gecultiveerd om anders te denken over het leven. Toch kan de verschuiving plaatsvinden. Houd de nieuwe gedachte vast. En dan ooit op een dag zal je er ‘zijn’. Je zal de belangrijke streep over zijn, en niets zal jou ooit nog scheiden.

Wat je is verteld over de God van het Joodse, Islamitische, Conservatief-Christelijke en vele andere geloven is niet accuraat. Het is incompleet. Het is niet volledig. Deze religies onderwijzen vaak over een Schepper die gescheiden is van haar schepsels.  Dat de God van Morgen van niets gescheiden is is dus een radicale les. Het is ook een belangrijke. Misschien de belangrijkste op zichzelf staande boodschap van de Nieuwe Spiritualiteit. Het is de ontbrekende boodschap van de meeste religies op de wereld. Het is de ontbrekende boodschap.

Omdat deze boodschap ontbreekt, heeft de samenleving een juiste koers omhoog gemist in haar pogingen een wereld te scheppen van vrede, harmonie en vreugde, en religies hebben het begrip Leven niet verstaan, wat ervoor heeft gezorgd dat miljoenen mensen de ervaring van Éénheid met elkaar – en met de Schepper hebben gemist.

Als de mensen deze Ontbrekende Boodschap zou omarmen als haar nieuwe overtuiging in religie – net zoals men regelmatig nieuwe overtuigingen verkrijgt op wetenschappelijk, medicijnen en technologie gebied – zou de wereld in een enkele nacht veranderen. Dat alle mensen één zijn met elkaar en met God is psychologisch en spiritueel beschouwd revolutionair.

5. De God van Morgen is niet een enkelvoudig Superwezen, maar is het wonderlijke proces Leven genoemd.

Dit is niet een onbelangrijke verandering in jullie theologische constructies. Voor sommige is het een belangrijke verschuiving. Sommigen zouden het als blasfemie beschouwen. Echter, deze verandering van hoe je God beschouwt kan de wereld redden. Deze visie kan jou leven verrijken.

In de geschiedenis van de mens dachten de meesten mensen aan God als een Super Wezen, wat maakte dat zij een God in hun geest creëerde die als een persoon is. Met andere woorden, een Grootsere Versie van henzelf. Door het op deze manier denken en God te voor te stellen, creëerde ze God in het beeld en de gelijkenis van mensen – wat precies het tegenovergestelde is wat zij zeiden dat God deed!

Veel mensen zeggen dat God de wereld heeft verteld dat God de mens heeft geschapen naar het evenbeeld en de gelijkenis van God. Uiteraard, als je God verbeeld als een magnifiek, groter en indrukwekkendere versie van de mens,  spreekt het voor zich dat jij gewoon bent zoals je bent – en dus niet perfect.. – en dat God een Superwezen is, of een Superieure versie van jou voorstelt.

Maar als God je nu vertelt dat God niet een Superwezen is, maar het proces genoemd Leven is, dan zal dat jou theologische overtuiging mogelijk op zijn kop zetten. Plotseling is niet alleen de mensheid geschapen naar het evenbeeld en de gelijkenis van God, al het andere ook! Dit verandert je relatie met alle dingen. Nu is opeens alles één ding, en dat Ene ding is God.

Dit is niet een nieuw concept. Dit is geen “Nieuwe Gedachte” of “New Age” leer. Veel van jullie wetenschappers en filosofen hebben dit idee al eeuwen verkondigd. En hier is het moment waar wetenschap, filosofie en religie elkaar tegenkomen. Een ieder kan voortgaan na dit overeenkomst – ieder verder opnieuw hun eigen pad op, maar als ze even vergeten of het feit negeren dat zij hier in deze geloofsovertuiging met elkaar overeen gekomen zijn, zal men dat ook doen in haar moeilijke periode. De overtuigingen worden dan nutteloos, omdat ze simpelweg incompleet zijn.

De nieuwe Spiritualiteit negeert deze overeenkomst, maar bevindt zich er midden in. Dat deze Nieuwe Spiritiualiteit,  indien deze breed aangenomen wordt, de wereld zou kunnen veranderen laat geen twijfel. Het zou de wereld van zelfvernietiging kunnen redden.

6. De God van morgen is altijd in verandering.

Op zich is ons oude idee van God als dat wat nooit veranderd correct. Het was alleen incompleet. Het had echter niet voor ogen of overwoog niet de optie dat hetgeen dat nooit veranderd aan God zou kunnen zijn dat God altijd in beweging is, en dat dit de Constante zou kunnen zijn. In wezen is dat zo. God is altijd in evolutie en wording. Dit proces van ontwikkeling en in wording zijn eindigt nooit. Het is hoe leven functioneert. Het is hoe Leven zelf aanpast, en zichzelf behoudt.

Al het leven is energie in beweging. Niets staat stil. Niets. Geen enkel ding in het Universum is onveranderlijk. Alles is in beweging. En beweging is verandering.

7. De God van Morgen heeft niets nodig.

Wees voorzichtig met dat woord, want God bedoelt het op twee manieren. Verzeker jezelf dat je beide ziet. Ten eerste bedoelt God dat je God zal ervaren als wezen geheel zonder behoeftes. Derhalve is God behoefteloos. Ten Tweede, God bedoelt dat je zal ervaren dat je God niet nodig hebt. In de tijden van de Nieuwe Spiritualiteit zal je jezelf niet beschouwen als wezens met behoeftes, die moeten bidden of smeken bij almachtige God voor succes of gunsten. Zo ook is God zonder behoeftes.

In boek Één met God verteld God dat de illusie van Behoeftigheid de eerste van de Tien Illusies van de Mensen is. Het is de illusie waarop alle andere illusies zijn gebaseerd. Het is een erg krachtige illusie en als je een stap terug doet en de illusie ziet voor wat zij is, begint je leven een geheel nieuwe koers te krijgen, je stapt in een nieuwe wereld.

De God van Morgen zegt simpelweg, “Ik verlang niets van jou. Je mag doen wat je wilt doen. Ik heb je vrije wil gegeven”.

En de God van morgen meent het. Ze zal niet zeggen “Je hebt een vrije wil, doe je toch niet wat ik verlang, dan zal ik je voor altijd straffen”. Wat voor Vrije Wil is dat? Je bent vrij te doen wat God van je verlangt te doen? Noem je dat vrijheid?

De meeste mensen zien God als een dictator. Een goed bedoelende dictator wellicht, maar hoe dan ook een dictator. Mensen verbeelden zich dat God iets van ons verlangt om gelukkig te zijn, is het niet? De reden dat God dit punt hier aangehaald is omdat jou perceptie van wie God is ook de basis vormt voor de gedachte over wie JIJ bent.

De reden dat je jezelf niet kan beschouwen als wezen dat niets nodig heeft is dat je je niet kunt inbeelden in een God die niets nodig heeft. En als zelfs God behoeftig is, hoe kan jij dat niet zijn? Zie je in welke situatie je jezelf hebt geplaatst? Jou vele ideeën over God vormen veel van jou ideeën over jezelf. Of wellicht werkt het andersom. Veel ideeën over jezelf hebben jou ideeën over wie God is geschapen. Denk je dat dat mogelijk is? Zag je God niet als een soort “grootsere versie” als jou? Een grootsere versie van de mensen? De meeste mensen zien God als een grotere, meer machtiger versie als de mens.

De Bijbel zegt dat mensen zijn gemaakt in het Evenbeeld en de Gelijkenis van God. God zegt dat de Bijbel hierin gelijk heeft. God is niet een grotere versie van de mens, maar mensen zijn een kleinere versie van God.

Zonder behoeftes is de Staat van Zijn waarin God verblijft. God verlangt niets. Jij, eveneens hebt niets benodigd, maar dit weet je echter niet. Aldus probeer je constant te verkrijgen of te bezitten wat je nodig denkt te hebben. Als je eenmaal het meesterschap hebt bereikt, realiseer je je dat er niets was dat je moest doen. Je behoeftes waren altijd voldaan. In feite had je geen benodigdheden. Je maakte het jezelf wijs.

Mensen bewegen in en uit de status van meesterschap de gehele tijd. Ze zijn het ene moment in staat van begrip, maar falen het volgende moment daar in. Behoefteloos zijn is niet een kwaliteit of een staat van zijn waar je aan denkt. Het is iets dat je weet over jezelf vanuit het diepste deel van je wezen. Als je vanuit dat bewustzijn opereert, ben je tot buitengewone dingen in staat.

Je hebt bepaalde zaken nodig. Dat is de boodschap van jou cultuur. De media versterkt deze illusie veelvoudig. Zelfs jullie huidige religies, van wie je de hoogste wijsheid verwachtte, vertellen je dit. Zij vertellen je dat je God nodig hebt. En God verlangt van je dat je je op een bepaalde manier gedraagt.

Waar de mensheid nu mee geholpen zou zijn is een nieuw Cultureel Verhaal. Dat is waar het in de Nieuwe Spiritualiteit om gaat. Dat is wat de God van Morgen heeft te vertellen. Deze prediking zal plaatsvinden op vele manieren, op vele momenten, in vele landen, gedragen door vele mensen. Het zal deel zijn van het werk van diegenen die gekozen hebben om collectief samen te werken als éénheid voor het helen van het menselijk collectief bewustzijn.

Jou huidige theologische constructie van een God die verlangens heeft waar aan tegemoet gekomen moet worden is de basis van jullie complete geloofsysteem. En jullie huidige conceptualisatie van jullie zelf als hulpeloos, behoeftige wezens die afhankelijk zijn van een behoeftige God versterken dit erg. Dit is hét recept voor disfunctioneren in iedere relatie. Het is geen wonder dat de relatie tussen God en mensen amper functioneel is. De relatie die mensen met God hebben functioneert met de dag slechter indien mensen proberen te voldoen aan het concept van een God die van ons dingen verlangt waardoor men jetliners gaat gebruiken als raketten, en intelligente bommen als gereedschappen om tegemoet te komen aan deze verlangens van God.

8. De God van Morgen verlangt niet om gediend te worden, maar is de Dienaar van al het Leven

Een ware Meester is niet hij die de meeste dienaars schept, maar degene die de meeste Meesters schept. Het is God vreugde te demonstreren dat jullie allen Meesters zijn. God verlangt niet van jou dat jij demonstreert dat dit is wie God is. God weet reeds wie Hij is. Het is jij die het vergeten bent. God plaatst zich daarom tot jou beschikking, zodat jij het je kan herinneren. En als je jezelf beschikbaar stelt voor de bediening van God, demonstreer je je eigen meesterschap.

God dienen is niet langer een vereiste op de dag dat je de God van Morgen omarmd. Op het moment dat je God dient naar geheel eigen vrije wil, in dat moment demonstreer je dat je niets nodig hebt, maar alles hebt, en het is jou grote vreugde God alles te geven wat jij hebt, en dat is de omschrijving van een Meester. Verwissel het woord “God” voor het woord “Leven” in de voorgaande zin, dan heb je de geheime formule onthuld voor het vinden (inderdaad scheppen) van vrede, harmonie, en geluk op aarde.

Dien het Leven voornaam in alles dat je denkt, zegt en doet.  Stel jezelf de vraag, “Is deze gedachte bevorderlijk of schadelijk voor het leven? Is dit woord verrijkend of schadelijk voor het leven? Is deze daad ondersteunend voor het leven of vernietigend voor het leven?” Deze vragen en de antwoorden die jij ze geeft worden deel van een automatisch proces, een proces waar je niet over hoeft na te denken, als het jou intentie is om het leven te behouden zoals je het kent op jouw planeet. Als dat jou intentie is, dan zal je het behouden.

Echter kan je het Leven niet dienen indien je, individueel beschouwd, het je aan iets ontbreekt. Je zal dan altijd bezig zijn met het verkrijgen en met het zoeken naar wat jij denkt dat je nodig hebt, voordat je kan doen dat wat het Leven zelf dient. Aan de andere kant als je je ervan bewust bent dat jij het Leven bent, dan zal je onmiddellijk zien dat het Leven dienen inhoud dat je ook jezelf dient. [Zoals Mahatma Gandhi, Moeder Therea, Martin Luther King… En jou.]

Denk alleen aan jouw Zelf. Als je denkt “aan jezelf” , denk je aan het Kleine Zelf, maar als je denkt aan “jouw Zelf”, denk je aan de Verheven Zelf. Als je denkt aan de Verheven Zelf, speel je automatisch een groter speelveld, ga je voor hogere doelen, zoek je een grootser doel dan die in de gelimiteerde versie van de Kleine Zelf behouden ligt. Je begint in te zien dat wat het beste voor anderen is – ook het beste voor jou is, omdat je weet dat jij die anderen bent, je bent deel van hen, je bent één met hen.

Er zijn vele varianten van dienaarschap, en je ziel weet het als jij doet wat het beste voor jou is, en wat het beste is voor anderen. En als deze twee inzichten met elkaar botsen, jou ziel weet hoe het voelt om te doen wat het beste voor anderen is zelfs als het niet jou idee is van wat het beste voor jou is. Dat gevoel is het gevoel van grootsheid. Je voelt je opeens op een of andere manier veel omvangrijker. Het is een gevoel van innerlijke expansie. Sommige noemen het “zelfminderzijn”. Het is als je je bewustzijn van het Zelf als de Kleine Ene verloren hebt en een gevoel van het Zelf aangenomen hebt die grootser is dan dat. Je bent de Verheven Zelf geworden.  Soms voor een moment, soms een langere periode en soms voor een heel leven.

Maar de ervaring is er één die je nooit vergeet.

9. De God van Morgen heeft onvoorwaardelijk lief, oordeelt niet, veroordeelt niet en straft niet

Een andere Fundamentele Waarheid van deze Nieuwe Spiritualiteit is onvoorwaardelijkheid – een staat van zijn waarin geen voorwaarde bestaat. Leven IS. Eenvoudigweg IS. Er zijn geen condities waaronder het Leven “niet is”. De conditie die je de dood noemt is niet de dood, maar betreft Leven in een andere vorm.

Dus Leven bestaat, zonder enige voorwaarden. Dat betekent dat God en liefde bestaan zonder enige voorwaarden. Herinner dat de woorden “God”, “Leven” en “Liefde” onderling uitwisselbaar zijn. Al deze drie zijn één, en dit is een Heilige Drie-eenheid. Echte liefde is zonder voorwaarden. Liefde die voorwaarden stelt is geen liefde, maar een valse versie ervan. Echte liefde, zoals de echte God en het echte Leven, kennen geen voorwaarden. Voorwaardelijke liefde is een tegenstrijdigheid.

Het is de waarheid, dat het concept van een God die voorwaarden stelt aan het geven van zijn liefde onwerkbaar is. Het is een tegenstrijdigheid in termen. Toch is dit het idee dat je hebt gehad over de God van Morgen, die van jou verlangt dat je met heel je kunnen dichter tot Hem komt voor wie je bevreesd bent.

Liefde en angst sluiten elkaar uit. Omdat ze niet tegelijkertijd in dezelfde ruimte kunnen bestaan, hebben mensen massaal een botsende relatie met de God van Morgen.  Het is niet onbelangrijk dat de meest vertelde boodschap van nagenoeg iedere spirituele leraar is “Vrees niet”.

Er is niets te vrezen van God, omdat God niets van je verlangt. Niets. En dit brengt ons bij het Negende Belangrijke Verschil tussen de God van Gisteren en de God van Morgen.

Alles wat je denkt, zegt en doet verklaart jou oordeel over jezelf. God heeft je gezegd: Iedere daad is een daad van zelf-definitie.

Jou keuzes brengen hemel of hel op aard teweeg.

Er is geen dood, dus hoe kan er een Dag des Oordeels zijn aan het einde? Het Leven eindigt nooit. Alles wat je denkt over jezelf zal zich manifesteren in jou realiteit, in dit leven of het volgende. Alles wat je zegt en alles wat je doet creeërt Wie Jij Bent.

Wijsheid betekent niet alle antwoorden hebben, het is het stellen van de juiste vragen. Zelfs voor God. God is de Bron van alles dat creatief is. Antwoorden zijn niet creatief.  Zo gauw je denkt het antwoord te hebben, stop je met creatie. Antwoorden doden creatie. Het laatste wat je zou willen is een antwoord op alle dingen. Een “mogelijk antwoord” misschien. Een “tijdelijk antwoord” misschien. Maar een “definitief antwoord”? Dat nooit. Er is maar in vraag in het leven. Die vraag is “Wie ben ik?” Het is een vraag waarop je nooit een definitief antwoord wilt. Blijf binnen die vraag. Blijf altijd in de ontdekking. Omdat in die ontdekking de kracht en de motivatie en de passie ligt om te scheppen. En creatie is de glorie van God, opnieuw en opnieuw gedemonstreerd in een nooit-eindige weg, door het proces heen genoemd Leven Zelf.

Waar de wereld het meeste aan zou hebben op dit moment is een spiritualiteit die verklaart dat het niet alle antwoorden heeft. Een spiritualiteit die zegt, “Laat ons verder gaan om de belangrijkste vragen over het Leven te stellen, en altijd het proces te eren van de oprechte zoektocht, en de paden waar het elk van ons heen brengt. Laat ons verklaren dat er geen Één Waar Pad bestaat, maar dat vele paden kunnen leiden tot de bergtop”.

Laat ons verklaren dat als we eenmaal de bergtop hebben bereikt, er altijd nieuwe bergen te beklimmen zijn. Laat ons verheugd zijn te observeren dat de top van een berg de start is voor de klim van een nieuwe berg – en dat de bergen nooit eindigen. Laat ons verheugd zijn in het bewustzijn dat de bergen oneindig zijn.

Deze verheugenis in de oneindige natuur van jouw Wezen zonder een vertwijfeling of veroordeling van het een of ander, is wat religie zal transformeren, en jou wereld, voorgoed. Dit is het soort Spiritualiteit waar God het hier over heeft gehad.

Dit is de spiritualiteit die God aan beveelt. En deze verandering in het spirituele bewustzijn van mensen zal plaatsvinden. Het is niet een vraag of dat zal gebeuren, maar wanneer. Wanneer zal deze zich voordoen, en wie deze verandering brengen? Zal het gebeuren als de mens dichterbij het punt van zelfvernietiging nadert en onze hulpbronnen nog maar weinig kostbare waarde hebben waarbij we generaties nodig hebben om onszelf uit de afgrond te graven waar we onszelf hebben ingegooid? Of zal het plaatsvinden voordat jullie het moment van pure en volslagen wanhoop bereiken, waarbij wij nog steeds een kans hebben om veel waardevolle en goede dingen van de aarde te mogen behouden?

Deze vraag is op dit moment dringend. Het leven laat niet langer wachten op een reactie. Gauw zal het Leven zelf met een antwoord komen. Het “Systeem” zal zichzelf corrigeren als jij het niet doet.


 

HOOGONTWIKKELDE BESCHAVINGEN

Waar leert een HOW dat allemaal? Op school?

Er bestaat geen “schoolsysteem” in een HOW-maatschappij, alleen een opvoedingsproces waarbij het nageslacht wordt herinnerd aan “wat zo is” en “wat werkt”. Het nageslacht wordt opgevoed door ouderen, niet door degenen, die ze hebben verwekt, hoewel ze tijdens het opvoedingsproces niet noodzakelijkerwijs van hun ouders worden gescheiden; die brengen zo vaak, zo veel en zo lang als ze willen tijd met ze door.

In wat jullie “school” zouden noemen (de beste uitdrukking in jullie taal zou eigenlijk nog “leertijd” zijn) stellen de kinderen hun eigen curriculum samen, waarbij ze de vaardigheden kiezen, die zij graag willen verwerven, in plaats van dat hun wordt verteld wat ze moeten gaan leren. Op die manier zijn ze optimaal gemotiveerd en belangrijke vaardigheden in het leven worden snel, gemakkelijk en met plezier verworven.

De Driehoekscode (het zijn niet echt een stel geordende “regels”, maar dit is de beste manier om dit in jullie taal uit te drukken) wordt er bij de jonge HOW niet ”ingestampt” maar wordt verworven – bijna als bij osmose – via het voorbeeldgedrag van de “volwassenen” dat de “kinderen” waarnemen.

Anders dan in jullie maatschappij, waarin volwassenen voorbeeldgedrag laten zien, dat tegengesteld is aan wat ze willen dat hun kinderen leren, begrijpen volwassenen in hoogontwikkelde beschavingen, dat kinderen doen wat ze anderen zien doen.

Een HOW zou het niet in zijn hoofd halen zijn kinderen voor een apparaat te zetten, dat beelden laat zien van gedrag waarvan ze willen dat hun kinderen dat vermijden. Een dergelijk besluit is voor een HOW onbegrijpelijk.

En het zou net zo onbegrijpelijk zijn als een HOW dat wel deed en vervolgens zou ontkennen dat dergelijke beelden iets van doen hadden met de plotseling afwijkende gedragingen van zijn nakomelingen.

Ik herhaal dat het verschil tussen een HOW-maatschappij en de mensenmaatschappij kan worden terug gebracht tot één heel simpel element, dat we werkelijkheidsgetrouwe observatie zullen noemen.

In een HOW- maatschappij accepteren wezens alles wat ze zien. In menselijke maatschappijen ontkennen velen wat ze zien.

Ze zien dat televisie zeer schadelijk is voor hun kinderen en ze negeren dat. Ze zien geweld en “verliezen” als “amusement” en ontkennen de tegenstrijdigheid. Ze constateren dat tabak het lichaam schade berokkent en doen net alsof dat niet zo is. Ze zien een dronken en gewelddadige vader en het hele gezin ontkent dit en niemand mag er een woord van zeggen.

Ze constateren dat hun religies duizenden jaren compleet hebben gefaald het gedrag van de massa te veranderen en ontkennen dat ook. Ze zien duidelijk dat hun regeringen meer doen om te onderdrukken dan om te helpen, en ze negeren dat.

Ze zien een gezondheidszorgsysteem dat in werkelijkheid een ziekenverzorgingssysteem is en dat tien procent van het geld besteedt aan het voorkomen van ziekten en negentig procent om ziekte aan te pakken om vervolgens te ontkennen, dat er een winstmotief in het spel is dat elke echte vooruitgang tegenhoudt om mensen te leren hoe ze moeten handelen , eten en leven op een manier die een goede gezondheid bevordert.

Ze zien dat het eten van vlees van dieren, die zijn geslacht nadat ze vetgemest zijn met voedsel dat vol zit met chemicaliën, hun gezondheid bepaald geen goed doet, en toch ontkennen ze wat ze zien.

Ze doen nog meer. Ze proberen presentatoren van talkshows, die het lef hebben er zelfs maar over te praten voor de rechtbank te slepen. Weet U, er is een prachtig boek dat het hele onderwerp voedsel met een buitengewoon inzicht behandelt. Diet for a New America van John Robbins. (Noot van Sander Viergever: zeer levenstransformerend boek)

De mensen zullen dat boek lezen en vervolgens ontkennen, ontkennen, ontkennen dat het hout snijdt. En daar gaat het om. Een groot deel van jullie soort leeft in ontkenning. Ze ontkennen niet alleen de pijnlijke, overduidelijke waarnemingen van iedereen om hen heen, maar ook wat ze met eigen ogen zien. Ze ontkennen hun persoonlijke gevoelens en uiteindelijk hun eigen waarheid.

Hoogontwikkelde wezens – en sommigen van jullie zijn dat aan het worden – ontkennen niets. Ze observeren “wat zo is”. Ze zien duidelijk “wat werkt”. Door die eenvoudige gereedschappen te gebruiken wordt het leven eenvoudig. “Het Proces” wordt gehonoreerd.

Ja, maar hoe werkt “Het Proces”?

Om die vraag te beantwoorden moet ik iets aan de orde stellen waarover ik het al eerder heb gehad – eigenlijk herhaaldelijk – in deze dialoog.

Alles hangt af van wie je denkt te zijn en wat je probeert te doen.

Als je doel is een leven van vrede, geluk en liefde te leiden, dan werkt geweld niet. Dat is al aangetoond.

Als je doel is een lang en gezond leven te leiden, dan werken dood vlees eten, bekende kankerverwekkende dingen roken en grote hoeveelheden zenuwdodende, hersenslopende drankjes drinken niet. Dat is al aangetoond.

Als je doel is je nakomelingen vrij van geweld en woede op te voeden, dan werkt het niet om hen jaren lang vlak voor levensechte beelden van geweld en woede te zetten. Dat is al aangetoond.

Als je doel is goed voor de Aarde te zorgen en zuinig om te springen met haar natuurlijke rijkdommen dan werkt het niet om te doen alsof die grondstoffen onuitputtelijk zijn. Dat is al aangetoond.

Als je doel is een relatie met een liefhebbende God te onderhouden en te koesteren zodat religie er wel toe doet bij menselijke zaken, dan werkt het niet om te leren over een god van straf en afschuwelijke wraak. Ook dat is al aangetoond.

Motivering is alles. Doelstellingen bepalen de resultaten. Het leven komt voort uit jullie intenties. Jullie ware intentie komt tot uiting in jullie daden en jullie daden worden bepaald door jullie werkelijke intentie. Net als met alles in het leven ( en het leven  zelf) is het een cirkel.

HOWs zien die cirkel. Mensen niet.

HOWs reageren op “wat zo is”; mensen negeren dat.

HOWs spreken de waarheid,  altijd . Mensen liegen te vaak zowel tegen anderen als tegen zichzelf.

HOWs zeggen iets en doen wat ze zeggen. Mensen zeggen het een en doen het ander.

Diep in je hart weten jullie dat iets verkeerd is, dat je van plan was “Amsterdam” te gaan, maar dat je “Leeuwarden” bent.  Jullie zien de tegenstrijdigheden in jullie gedragingen en jullie zijn nu echt klaar om die te laten varen. Jullie zien duidelijk wat zo is als wat werkt en jullie beginnen je te verzetten de verschillen tussen die twee nog langer te steunen.

Jullie soort ontwaakt. Jullie tijdstip van vervulling is nabij.


 

NIEMAND IS HEILIGER DAN GIJ

Wanneer je elkaar niet langer beschouwt als gewijde zielen op een heilige reis, kun je het doel, de reden, achter alle relaties zien.

De ziel is in het lichaam gekomen, en het lichaam tot leven, met als doel de evolutie. Jullie ontwikkelen je, jullie zijn in wording. En jullie gebruiken al jullie relaties om te beslissen wat jullie worden.

Dit is de taak die jullie hier zijn komen uitvoeren. Dit is de vreug­de van het Zelf te scheppen en te kennen, van bewust te worden Wat je wenst te zijn. Dit is wat wordt bedoeld met Zelf-bewust­zijn.

Jullie hebben het Zelf naar de relatieve wereld gebracht om over het gereedschap te beschikken waarmee jullie kunnen weten en ervaren Wie je werkelijk bent. Wie je bent, is wie jij schept om in relatie te staan met al het andere.

Jullie persoonlijke relaties zijn het belangrijkste element in dit pro­ces. Je persoonlijke relaties vormen daarom heilige grond. Zij heb­ben bijna niets met de ander te maken en toch, omdat zij op elkaar betrokken zijn, hebben zij alles met de ander te maken.

Dit is de goddelijke dichotomie. Dit is de gesloten cirkel. Het is daarom niet zo’n radicale les om te zeggen: ‘Gezegend zijn zij die op zich-Zelf gericht zijn, want zij zullen God kennen.’ Het is hele­maal niet zo’n slecht levensdoel om het hoogste deel van het Zelf te leren kennen en daarop gericht te blijven.

Je eerste relatie moet daarom de relatie met het eigen Zelf zijn. Je moet eerst leren het eigen Zelf te eren, koesteren en beminnen.

Je moet eerst het eigen Zelf als waardevol beschouwen voor je een ander als waardevol kunt ervaren. Je moet eerst het eigen Zelf als gezegend zien voor je een ander als gezegend kunt beschouwen. Je moet eerst weten dat het eigen Zelf heilig is, voordat je de heiligheid in een ander kunt erkennen.

Als je het paard achter de wagen spant -zoals de meeste religies van je eisen -en een ander als heilig erkent vóór jezelf, zul je daar op een dag gebelgd over zijn. Als er één ding is dat niemand kan verdragen, dan is dat dat iets heiliger is dan gij. Toch dwingen jul­lie religies je ertoe anderen heiliger dan gij te noemen. En daarom doen jullie dat voor een tijdje en vervolgens kruisigen jullie hen.

Jullie hebben (op de een of andere wijze) al Mijn leraren gekrui­sigd, niet slechts Hem (Noot: hiermee wordt bedoeld Jezus). En jullie deden dat niet omdat zij heiliger waren dan jullie, maar omdat jullie hen daarvoor uitmaakten.

Mijn leraren kwamen allen met dezelfde boodschap: niet ‘Ik ben heiliger dan gij’, maar: ‘Jij bent even heilig als Ik.’

Dit is de boodschap die jullie niet hoorden, dit is de waarheid die jullie niet konden aanvaarden. En dit is waarom jullie nooit waar­achtig, zuiver, van elkaar zouden kunnen houden. Jullie zijn nooit waarachtig, zuiver, verliefd geweest op het eigen Zelf.

En daarom zeg Ik: wees vanaf nu voor altijd gericht op je eigen Zelf. Kijk op ieder willekeurig moment Wie jij bent, wat je doet en hebt, en kijk nergens anders naar.

Het is niet in de daden van een ander, maar in jouw reactie dat je je verlossing zult vinden.


 

GODDELIJKE LIEFDESRELATIES CREËREN

Zelfs als het jullie lukt om behoefte uit jullie onderlinge relaties te bannen, en jullie relatie met Mij, zul je misschien moeten worstelen met verwachting. Dit is een staat waarin je het idee hebt dat anderen in jouw leven op een bepaalde manier zullen optreden, zich zullen voordoen zoals jij denkt of verwacht dat zij zijn.

Net als behoefte is verwachting dodelijk. Verwachting reduceert vrijheid en vrijheid is de essentie van liefde.

Als je van mensen houdt, schenk je ze totale vrijheid  om te zijn wie zij zijn, want dat is de grootste gave die je hun kunt geven, en liefde geeft altijd de grootste gave.

Het is de gave die Ik jullie geef, maar jullie kunnen je niet voorstellen dat Ik jullie dat schenk, omdat jullie je niet zo’n grote liefde kunnen voorstellen. Dus hebben jullie besloten dat Ik jullie de vrijheid wel zal hebben gegeven om alleen de dingen te doen Ik wil dat jullie doen.

Ja, jullie religies zeggen dat Ik jullie de vrijheid geef om alles te doen wat jullie willen, elke keuze te maken die jullie wensen. Nochtans vraag Ik je: als Ik jullie eindeloos martel en eeuwig verdoem voor het maken van keuzes die Ik jullie verbeid, heb Ik jullie dan vrijheid gegeven? Nee, Ik heb jullie ergens toe in staat gesteld. Jullie zijn in staat gesteld elke keuze te maken die jullie willen, maar die vrijheid genieten jullie niet. Niet als je geeft om het resultaat. En natuurlijk geven jullie daar allemaal om.

Jullie hebben het volgende dus bedacht: in ruil voor een beloning in de hemel verwacht Ik dat jullie de dingen op Mijn manier doen. En dit noemen jullie Gods liefde. Vervolgens koesteren jullie dezelfde verwachting van elkaar en noemen dat liefde. Maar in geen van beide gevallen is het liefde, want liefde verwacht niets anders dan wat vrijheid kan bieden, en vrijheid kent geen verwachtingen.

Als je niet verlangt dat een persoon zich voordoet zoals jij dat van hem verlangt, dan kun je je verwachtingen laten vallen. Verwachtingen gaan het raam uit. Dan houd je van hen precies zoals zij zijn. Maar dit kan alleen plaatsgrijpen als jij van jouw Zelf houdt zoals jij bent. En dat kan uitsluitend gebeuren als jij van Mij houdt exact zoals Ik ben.

Om dat te kunnen, moet je Mij kennen zoals Ik ben, niet zoals jullie je inbeelden dat Ik ben.

Daarom is God kennen de eerste stap naar een vriendschap met God. De tweede stap is de God die jij kent te vertrouwen. De derde stap is te houden van de God die jij kent en vertrouwt. Je doet dat door God te behandelen als iemand die je kent en vertrouwt.

Kun je God onvoorwaardelijk beminnen? Dat is de hamvraag. Misschien heb je al die tijd gedacht dat de vraag was: kan God onvoorwaardelijk van jou houden, maar de hamvraag was: kun jij onvoorwaardelijk van God houden? Want je kunt Mijn liefde alleen ontvangen op de manier waarop jij Mij jouw liefde schenkt. Je kunt Gods liefde alleen ontvangen op de manier waarop jij God jouw liefde geeft.  Je kunt de liefde van een ander alleen ontvangen op de manier waarop jij jouw liefde geeft. Zij kunnen zolang als zij willen op hun manier van jou houden. Jij kunt het alleen op jouw manier ontvangen. Je kunt niet ervaren wat je anderen niet toestaat te ervaren. En dat brengt ons bij het laatste element in dit antwoord, jaloezie.  Uit jullie beslissing op jaloerse wijze van God te houden hebben jullie de mythe gecreëerd van een God die op jaloerse wijze liefheeft.  Waar dacht je dan dat het idee van een jaloerse God vandaan kwam.  Jullie hebben de grootste moeite gedaan om Mijn liefde in te lijven. Jullie hebben geprobeerd de enige eigenaar te worden. Jullie hebben op bijna boosaardige wijze beslag gelegd op Mij. Jullie hebben verklaard dat Ik van jullie houd en alleen van jullie. Jullie zijn het uitverkoren volk, jullie zijn Gods natie, jullie zijn de ene ware kerk! En jullie waken vol nijd op deze status die jullie jezelf hebben toegedicht. Als iemand beweert dat God gelijkelijk van alle mensen houdt, alle geloven accepteert, alle naties omhelst, noemen jullie dat godslastering. Jullie zeggen dat het blasfemie is als God op een andere manier liefheeft dan jullie beweren dat God liefheeft. Door jaloezie gedreven soort van liefhebben is niet de manier waarop Ik liefheb, maar het is de wijze waarop jullie Mijn liefde hebben waargenomen, omdat het de wijze is waarop jullie Mij hebben liefgehad.

Dit is ook de manier waarop jullie elkaar liefhebben en het helpt jullie om zeep. Ik bedoel dat letterlijk. Iedereen weet dat jullie elkaar om zeep helpen, of jezelf, uit jaloezie.

Als je van iemand houdt, vertel je ze dat zij alleen en alleen van jou mogen houden. Als zij ook van iemand anders houden, word je groen van jaloezie. En dat is het begin noch het einde. Want jullie zijn niet alleen jaloers op andere mensen, maar ook op baantjes, hobby’s, kinderen, op alles wat de aandacht van je geliefde van jou weg leidt. Sommigen zijn zelfs jaloers op een hond of op golfballetjes.

Jaloezie kent vele vormen. Zij heeft vele gezichten. Geen enkel daarvan is fraai.

Laat het idee los dat geluk afhangt van iets buiten jezelf en je zult verlost zijn van je jaloezie. Laat het idee los dat liefde gaat over wat je krijgt in plaats van wat je geeft en je zult verlost zijn van je jaloezie. Laat je aanspraak op de tijd, energie, hulpbronnen of liefde van anderen los en je zult verlost zijn van je jaloezie.

Dit  kun je als volgt doen. Leef je leven voor een nieuwe reden. Begrijp dat het doel ervan niets te maken heeft met wat je eruit haalt, maar dat het alles te maken heeft met wat je erin stopt. Dat geldt ook voor relaties.

De bedoeling van het leven is jouw Zelf opnieuw te creëren in de volgende verhevenste versie van de verhevenste visie die je ooit hebt gehad over Wie jij bent. Je moet jouw ware Zelf verkondigen en worden, uitdrukken en vervullen, ervaren en kennen.

Dit vergt niets van de andere mensen in jouw leven of van iemand in het bijzonder. Daarom kun jij van anderen houden zonder iets van hen te verlangen.

Het idee dat je jaloers bent op de tijd die jouw geliefde besteedt aan golfen, werken of knuffelen met een ander, kan alleen bij jou opkomen als jij je inbeeldt dat je eigen geluk tekort wordt gedaan als jouw geliefde gelukkig is.

 


 

DE MYTHE VAN DE DUIVEL

In een zeer vroeg stadium van de geschiedenis van de Aarde hebben wij geleefd in een matriarchaat (gezinsverband, en erfrecht voor de vrouwelijke lijn). Toen veranderde er iets en kwam het patriarchaat (stamvader, e.d.) bovendrijven. Tijdens die verandering hebben wij ons van onze emoties afgekeerd. Het uiten van je gevoelens noemde wij een teken van ‘zwakte’. In diezelfde tijd vonden de mannen ook de Duivel uit, en de mannelijke God. Ja, Satan is voornamelijk een mannelijk product!

Uiteindelijk is de hele samenleving – toentertijd, eeuwen geleden – er in meegegaan, maar de uitvinding van het ‘Kwaad’ en de verwerping van het gevoel was oorspronkelijk een verzet van de mannen tegen de matriarchaat, waarin de vrouwen de samenleving vanuit hun gevoel – hun emoties – bestuurden. De vrouwen bezetten alle belangrijke posities; de mannen daarentegen verrichten lichamelijke zware arbeid, zorgden ervoor dat er kinderen werden verwekt, en beschermde het gezinsleven. Eeuwenlang heeft dit geduurd, totdat de meest ontevreden mannen over de matrairchaat twijfels van angst begonnen te zaaien bij de groep van machteloze mannen. ‘Wat als de vrouwen het bij het verkeerde eind hadden? Wat als hun manier van leiden niet de beste was? Wat als hun manier de hele gemeenschap – de hele samenleving, de hele soort – regelrecht naar de vernietiging leidde?’
Dat konden veel mannen zich niet voorstellen. Vrouwen stonden immers in direct contact met de Godin? Waren zij niet de exacte lichamelijk kopie van de Godin? En was de Godin niet goed?

De lessen waren zo krachtig, zo doordringend dat de mannen geen andere keuze konden bedenken dan het creëren van een krachtig tegenwicht en wel in de vorm van een satan! Maar voordat we het over de uitvinding van de ‘duivel’ gaan hebben, moeten we eerst duideljk maken dat het hier gaat over een machtstrijd; pure macht. [Dat is precies wat we in deze eeuw nog aan het doen zijn, in plaats van te leren samenwerken. Deze machtstrijd gaat door net zolang beide partijen doorkrijgen dat het in het leven niet om macht draait, maar om kracht. En tot beide inzien dat het niet om scheiding draait, maar om eenheid. Want in eenheid vind je de innerlijke kracht, in de scheiding verdwijnt die waardoor men zich zwak en machteloos voelt; daar komt de strijd om de macht vandaan! Macht komt voort uit innerlijke kracht. Innerlijke kracht ontstaat niet uit grove macht. Het grootste deel van de wereld bekijkt dit precies verkeerd om. Macht zonder innerlijke kracht is een illusie].
Hoe kon de ontevreden mannen iemand ervan overtuigen, dat er zoiets als het ‘Kwade’ bestond? Ja, hoe? Wel, één ding werd door iedereen begrepen en dat was de theorie van de ‘rotte appel’. Zelfs de vrouwen wisten uit eigen ervaring, dat sommige kinderen ‘slecht’ terechtkwamen, wat ze ook probeerden te doen. Vooral de jongetjes die weigerden te gehoorzamen, dat wist iedereen. Zo werd een mythe gecreëerd.

Op een dag, zo verhaalt de mythe, baarde de grote Moeder, de Godin der goden, een kind dat niet ‘goed’ bleek te zijn. Wat de Moeder ook deed, het kind weigerde ‘goed’ te zijn. Uiteindelijk vocht hij met zijn Moeder om haar troon. Dat was zelfs voor een liefdevolle, vergevingsgezinde Moeder te veel. De jongen werd voor altijd verbannen, maar bleef in verschillende en ingenieuze vermommingen terugkomen (getuige de vele tekeningen en prenten van de Duivel). Soms verkleed als de grote Moeder zelf.
Deze mythe maakte het mogelijk voor mannen om zich af te vragen: ‘Hoe weten we of de Godin die wij aanbidden, werkelijk een Godin is? Het zou best het slechte kind kunnen zijn, dat nu volwassen is én ons voor de gek houdt’. Op deze manier lukte het mannen om andere mannen aan het twijfelen te brengen, ze kwaad op vrouwen te maken, omdat ze hun twijfels niet serieus namen, en ze vervolgens in opstand kregen. Zo werd het wezen gecreëerd dat wij nú Satan noemen. Zo werd een mythologisch probleem in de wereld gezet!

Van de man als beschermer was het niet zo’n grote stap naar de man als gelijkwaardige partner, die nu naast de Godin stond. De mannelijke God was in het leven geroepen en een tijdlang heerste in de mythologie goden en godinnen gezamenlijk. Tot er een moment was, dat de goden een belangrijker rol werden toebedeeld. Er ontstonden mythes over machtige goden, die om beeldschone godinnen twisten en vochten. En zo werd de jaloerse God geboren.
Het duurde niet lang voor de jaloezie van de goden niet alleen de godinnen betrof, maar zich verder uitstrekte over alle schepsels in alle rijken. We konden ‘Hem’ maar beter lief hebben, eisten de jaloerse goden, en geen enkele andere God, of anders …………… Er kwamen verhalen over degenen die er wel iets tegenin brachten, en die de strijd verloren. Zo werd God van de Toorn geboren; de Toorn van God!

De Toorn van God, de jaloezie en de woede was een inbeelding, maar deze inbeelding heeft zo lang geduurd, dat het werkelijkheid is geworden voor velen van ons. Sommige van ons geloven er nog steeds in. Maar het is belangrijk, dat je nú weet dat wij dit allemaal zelf verzonnen hebben. Wij hebben eeuwenlang mythologische verhalen verteld over een bizarre, wraakzuchtige God, die gescheiden is van ons en ons zal straffen wanneer wij niet doen wat Hij wil. Dat is de kern van onze huidige wereldse problemen; onze misvattingen en overtuigingen over God en het leven.

Dit heeft o.a. geleid tot het idee dat ‘macht-gelijk-heeft’ of dat ‘macht-kracht-is’, is ontstaan uit ons door mannen gecreëerde theologische mythen, eeuwen geleden. Leer begrijpen dat het om macht met gaat en niet macht over. En wanneer wij eindelijk zullen begrijpen dat Gods wereld – jij en ik, en het leven – geen scheiding kent, omdat wij allen Eén zijn – dat wil zeggen: dat er niets is dat God niet is – dan zullen wij eindelijk die menselijke uitvinding kunnen loslaten die wij Satan hebben genoemd. Als Satan bestaat, dan bestaat hij in de vorm van onze (oude) gedachten – onze eigen overtuigingen – over afgescheiden zijn van God. Je kunt niet gescheiden zijn van God, want God |Is-Alles-wat-Is|, wat bestaat!

De duivel is door mensen uitgevonden om anderen te dwingen te doen wat zij willen, door hen te dreigen met een scheiding van God. De verdoemenis, voor eeuwig verbannen zijn naar de vlammenzee van de Hel, dat was en is de ultieme angsttactiek die nog steeds door vele georganiseerde religies en sektarische groeperingen worden toegepast. Maar nu je dit allemaal weet, hoef je niet meer angstig te zijn.

‘Wanneer een mythe tot waarheid wordt, spreek je van een georganiseerde religie’.
‘Theologie is de waanzinnige poging van de mensheid een waanzinnige God te verklaren, die niet bestaat’. (Belangrijke noot: met dank aan Hans Zevenboom van stichting Millennium-Visie) 

 


DE MYTHE VAN DE OERZONDE

De ‘eerste culturele mythe’ is, dat menselijke wezens – jij en ik – in de grond slecht zijn. Dat is de mythe van de Oerzonde.

De mythe houdt in, dat wij niet alleen slecht van aard zijn, maar zelfs dat wij zó worden geboren. Deze oerzonde zou een direct gevolg zijn van de zondeval van Adam. Je weet, dat Adam en Eva van de verboden vrucht aten – deelden in de kennis van ‘Goed en Kwaad’ – en veroordeelden aldus al hun nageslacht tot de scheiding van God vanaf de geboorte. Wij worden allen geboren met de ‘Oerzonde’, drukkend op onze ziel.

Iedereen deelt in deze schuld. En daarom is ons – zo zou je kunnen redeneren – ons de Vrije Wil gegeven om vast te stellen of wij hetzelfde zullen doen als Adam en Eva. Dat wil zeggen ongehoorzaam aan God zijn, of dat wij onze natuurlijke aangeboren neiging het ‘slechte’ te doen, kunnen overwinnen en in plaats daarvan – ondanks de verleidingen van de wereld zoals geld, seks en macht – goed zullen doen. En als wij ‘slechte’ dingen toch deden, dan werden wij verbannen naar de Hel of het Vagevuur.
Maar wát als de zondeval van Adam eigenlijk zijn verheffing en de grootste, op zichzelf staande gebeurtenis in de geschiedenis van de mens was. Ja, wat dan? Als de Oerzonde nu eens een Oerzegen van God was, want zonder deze gebeurtenis, zonder de kennis van ‘Goed en Kwaad’, zouden wij niet eens weten dat deze twee mogelijkheden bestonden.
Inderdaad, voor de zogenaamde ‘Val van Adam’ bestonden ze ook niet. Er bestond geen ‘kwaad’. Iedereen en alles bestond in een staat van constante perfectie. Het was letterlijk het Paradijs.

God heeft niet alleen het fysieke universum geschapen, maar eveneens het metafysische universum. Dat deel dat God schiep uit Eigen Wil wat wij de schepping van de dualiteit noemen. Naar deze schepping van de dualiteit tussen liefde en haar tegengestelde, verwijzen mensen als ze spreken over de geboorte van het kwaad, de zondeval van Adam, de opstand van Lucifer, enzovoort. In de mythologie wordt Eva afgeschilderd als het Kwaad, de verleidster die van de appel at, van de kennis van goed en kwaad, en Adam ertoe overhaalde hetzelfde te doen.
Sinds mensenheugenis wordt dit verhaal gebruikt om de vrouw als de ondergang van de man af te schilderen, hetgeen geresulteerd heeft in allerlei verwrongen realiteiten, seksuele voorstellingen en verwarringen. Seks is slecht, geld is verwerpelijk, macht is verkeerd, rijkdom is fout, hoeveel en wat je ook bezit.
Maar een vraag van de onderzoekende geest: ‘Indien God wil dat ik op een bepaalde manier ben, waarom heeft Zij mij dan niet al direct zo geschapen? Waarom moet ik eerst worstelen met mijn eigen identiteit om me dan pas te ontwikkelen tot de persoon die God wil dat ik ben?’.

De godsdienstijveraars willen je laten geloven, dat God je als Zijn mindere heeft geschapen. En dat je een natuurlijke neiging – aanleg – hebt om te zondigen. Jou wordt geleerd dat je in zonde bent geboren, dat je in zonde zult sterven en dat zondigen je natuur is. Er zijn zelfs religies die stellen dat je hier niets aan kunt veranderen. Al je daden zijn irrelevant en betekenisloos. Het is arrogant te denken, dat je door bepaalde daden ‘naar de hemel gaat’. Er is maar één weg naar de hemel (verlossing) en dat is niet door wat wij zelf ondernemen, maar door de gratie die God ons heeft verleent door de aanvaarding van Zijn Zoon als onze Bemiddelaar. Zodra dit gebeurd is, zijn wij ‘gered’! Tot dit gebeurd is, heeft niets dat wij doen enig effect of enig invloed: het leven dat je leidt of de keuzes die je maakt niet; niets dat je uit eigen wil onderneemt om jezelf te verbeteren of jezelf waardig te maken. Je bent onmachtig om je waardig te maken, omdat wij ingeworteld onwaardig zijn. Zo zijn wij geschapen, zo is de gedachtegang van de godsdienstijveraars. Waarom?
Alleen God zou dat weten. Misschien heeft God wel een foutje gemaakt. Misschien kreeg Hij de dingen niet goed voor elkaar. Misschien ……… volgens deze leer zou God intrinsiek onvolmaakte wezens hebben geschapen, vervolgens van hen verlangde dat ze volmaakt zouden zijn en hen anders zou verdoemen. Volgens onze beweringen zou God duizenden jaren verder in de ervaring van de wereld, minder streng geworden zijn. Vanaf dat moment hoefden wij niet noodzakelijkerwijs goed te zijn; wij hoefden ons alleen maar slecht te voelen wanneer wij niet braaf waren en moesten als onze verlosser het enige Wezen – Jezus – aanvaarden dat altijd goed was, aldus Gods Honger naar volmaaktheid bevredigend.
Wij zeggen, dat Gods Zoon het enige volmaakte Wezen, ons heeft gered van onze eigen onvolmaaktheid, de onvolmaaktheid die God ons heeft gegeven. Met andere woorden, Gods Zoon heeft ons gered van wat Zijn Vader heeft aangericht. Dit is hoe wij – althans velen – zeggen, dat God het leven in elkaar heeft gezet.

‘Wanneer een mythe tot waarheid wordt, spreek je van een georganiseerde religie’.

Het voorgaande thema gaat niet over de conservatieve christendom, maar het gaat hier om de hele Natuur van God en Gods relatie tot de mensheid. En juist dit is Gods grote Belofte; een relatie zónder verplichtingen, want God heeft je alle vrijheid gegeven om je leven in te richten zoals jij dat wenst. Je hebt alle kansen. Een relatie is geschapen als het volmaakte gereedschap voor het werk van je ziel.

Mogelijkheid, niet verplichting, is de hoeksteen van religie; de basis van alle spiritualtiet. Zolang je het anders ziet, mis je de pointe.


 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close