Nieuwe Aarde

**MANIFEST NIEUWE AARDE, STATUS: CONCEPTUEEL**

Ons Oude Culturele Verhaal is dat we de Oerzonde namens de mythische Adam en Eva hebben begaan, we zouden daarom allen in zonde geboren worden. De Tien Geboden zouden bestaan, Vuur en Kwaad van God zou bestaan en zelfs de Toorn van God. God zou – zo vertelt het Oude Culturele Verhaal ons, in strijd zijn geraakt met de Duivel. Er zou zelfs een Laatste Oordeel plaatsvinden en wie God niet zou gehoorzamen zou kans mislopen in de Hemel te belanden. Romantische Liefde zou alleen mogen plaatsvinden op heterosexuele wijze, met als streven Heelheid te verkrijgen in plaats van je Heelheid te delen. Het doen zou prevaleren boven het ZIJN, als zondaren die door God verdreven waren uit het paradijs zouden we arbeid moeten verrichten in het aangezicht des zweet. Bovenal zouden we God moeten vrezen, we zouden God moeten dienen, gehoorzamen, vandaar er rituelen, wetten, regels zijn bedacht waar we ons aan zouden moeten houden. Alleen als we deze rituelen strictgewijs zouden uitvoeren zouden we Thuis mogen komen bij God aan het einde van dit leven. Vele wetten op onze planeet zijn ontsproten vanuit mythologie over God; onjuiste beweringen over Wat God Wilt. De meest schadelijke doctrine van het Oude Culturele Verhaal is dat God zich van ons afgescheiden heeft, deze afscheidingstheologie is wat heeft gezorgd voor een afscheidingssociologie; we beschouwen elkaar als afgescheiden van elkaar en dat heeft gezorgd voor de Illusie van Verdeeldheid. God zou separaat zijn aan het Fysieke Leven op Aarde, en alleen bijzondere mensen uit de Bijbel of Heiligen zouden gesprekken kunnen voeren met God.

Het Nieuwe Culturele Verhaal is dat God de gehele tijd tot ons communiceert, de vraag is niet zozeer tot wie Hij communiceert, maar wie er luistert. De meest treffende wijze waarop God tot ons communiceert is tot ons gevoel (= ziel). Hoe kan je weten dat deze communicatie van God afkomstig is? God’s boodschap bevat altijd de mooiste liefste, de grootste simpelheid en helderheid, en de hoogste expressie. God communiceert ook middels gedachten, beelden, ervaringen tot ons. Hecht daarom waarde aan je ervaringen en kijk naar eerdere ervaringen. Pas als al deze middelen falen ter communicatie, gebruikt God woorden, alleen woorden worden het vaakst verkeerd begrepen.

Ons Nieuwe Culturele Verhaal is dat we allemaal één Lichaam zijn. Alles is Eén. Er bestaat maar Eén IETS. We zijn allemaal individuaties van God. We Zijn dan ook onderdeel van het Ene ding Dat Is; het Singuliere Lichaam. Er is maar één Lichaam, en alles maakt onderdeel uit van het Ene Ding Dat Is.

Het doel van het Fysieke Rijk (leven op aarde) is dat God zich ervaart via ons. Zonder ons heeft God slechts een concept van Haarzelf, maar dankzij het Fysieke Rijk kan God Zichzelf nu ervaren. Toen de Schepping nog niet bestond had God slechts een concept over zichzelf, God kon slechts over haarzelf speculeren, ervaring was niet mogelijk. God had een concept wat Zijn Liefde is, maar kon Zichzelf niet als dit ding ervaren. Daarom is het Fysieke Rijk geschapen in een Relatieve Context, waarin een ding zichzelf alleen kan bestaan als ook het Tegenovergestelde ervan aanwezig is. Liefde kan dus alleen empirisch ervaren worden als het tegenovergestelde van Liefde, namelijk angst aanwezig is binnen het Contextuele Veld. Wij mensen zijn in een toestand van vergeetachtigheid geplaatst op aarde om bewuste reden door God, om zo te kunnen evolueren; onszelf te herinneren dat we deeltjes van God zijn, Liefde zijn. Dit proces voltrekt zich nu op dit moment, zij het heel langzaam. Liefde kan alleen gekend worden als er in onze context ook het tegenovergestelde bekend is, zich heeft laten zien, namelijk angst, woede of haat. We kunnen onszelf als Menselijke Ras enkel leren kennen als Liefde als er ook een tijd, herinnering of een ervaring is in het universum, dat het tegenovergestelde is van liefde, namelijk angst, woede, haat. Veroordeel daarom niet de duisternis, maar wees als een licht in de duisternis, opdat je anderen helpt te herinneren Wie Wij Werkelijk Zijn.

Het Leven is een Fysieke uitdrukking van God, het Universum is dan ook een molecuul van Gods Lichaam. God is in elke bloem, in elke regenboog, in elke ster aan de hemel, God is het gefluister van de wind, de warmte van onze zon, de onschuld van de hinde in het veld; de moed van de leeuwen, de wijsheid van de ouden, de koninklijkheid van de vlucht van de arend. God is de ongelooflijke individualiteit en buitengewone perfectie van elke sneeuwkristal. God is in alles tegenwoordig. In alles. God is immanent en alomtegenwoordig.

Het doel van het menselijk leven op Aarde is om jezelf te Ervaren Wie Je Werkelijk Bent. Je bent dan ook een heel klein stukje God in Wording. Het gaat erom je te herinneren, je bewust te worden, wie je werkelijk bent diep in je ziel en hart, en dit stukje bij stukje jezelf te herinneren. Je bent liefde, wijsheid, zorgzaamheid, een redder in nood, een genezer voor anderen, je bent een bron van goedheid, warmte, het draait erom om van angst, hamsteren, schuld, schaamte, gehoorzamen jezelf te transformeren naar liefde, wijsheid en vreugde en dit te demonstreren.

Er is genoeg. Er is genoeg liefde, er is genoeg van jou, er is genoeg voedsel, geld, water, tolerantie, vrede en dergelijke. Maar het kan lijken alsof ontoereikendheid reëel is, dit komt doordat zoveel mensen hun vrede, vooral ook geld, macht, invloed vasthouden ten koste van anderen. Er is genoeg, je hoeft alleen maar te delen. Deel dus alles wat je hebt, maar deel vanuit de wetenschap dat er meer is waar dat vandaan kwam. Op deze wijze vermenigvuldigde Jezus 5 broden tot 5000 broden voor een arm volk. Dit is de mysterieuze ontzagwekkende kracht van Liefde.

Er is niets dat je verplicht bent te doen, je leest het goed. Je bent niets verplicht te doen. Je bent niets verplicht aan de religie, je familie, aan de maatschappij, aan de overheid, en omdat jouw Essentie vrijheid betekent betekent dit ook dat jij volledig vrij ben. Verschaf anderen ook hun vrijheid en accepteer hen in deze vrijheid. Er is niets dat je verplicht bent te doen, maar er is veel dat je mogelijk zult doen.

Het doel van je leven is niet om zoveel mogelijk liefde, geld, zekerheid e.d. te verzamelen voor het Zelf, maar om op een zo verheven mogelijke wijze van betekenis te zijn in het leven van anderen. Dit is je Goddelijkheid demonstreren en vervullen. Als je iets wilt ervaren, geef het dan. Wees het. Wens je meer liefde te ervaren in je leven, wees het, geef het en je zult het in je dagelijks leven ontvangen en ervaren. Wens je meer materialistisch welbevinden te ervaren, bezorg dan mensen die nog armer zijn dan jou meer materialistisch welbevinden. Als je dit begint te doen, niet om resultaten te behalen voor het Zelf, maar werkelijk vanuit je hart, dan zal het Universum je met liefde nog meer toebedelen, opdat je nog veel meer Liefde, Tolerantie, Rijkdom, Genezingskracht voor anderen kunt zijn. Meesters weten dit. Ben je eenzaam? Reik dan uit naar anderen. Doe dit 3 keer achter elkaar 3 weken lang en je zult nooit meer eenzaam zijn. Alles begint bij jou, erken jouw Goddelijke Gaven.

De gereedschappen voor het scheppen zijn gedachte, woord en handelen. De uitspraak ‘IK BEN’ tegenover de kosmos is uitzonderlijk sterk, alles wat je achter het ‘IK BEN’ zet, is zich geneigt in de realiteit te manifesteren. Gedachten zijn energie, woorden zijn zwaardere energie maar compacter, daden zijn nog zwaardere energie en compacter. Het werkelijke gereedschap tot manifestatie van je gedachten is DANKBAARHEID. Absolute dankbaarheid en weten (absoluut geloof) vooraf zijn de belangrijkste gereedschap voor Scheppen. Dat is waarom Jezus zo intens dankbaar was voorafgaand aan ieder wonder dat Hij verrichte.

Het Scheppen werkt volgens een ZIJN DOEN HEBBEN constructie. Degenen die denken eerst iets te moeten hebben, om vervolgens iets te kunnen zijn hebben een niet-werkende constructie aangenomen. Je kunt gelukkig zijn zonder wat dan ook te hebben, Meesters weten dit. In een staat van gelukkig zijn verkeren trekt omstandigheden en gebeurtenissen aan die jou nog gelukkiger maken. In een geloofsovertuiging van ‘gebrek’ te verkeren zorgt voor realisatie van ‘gebrek’, dit komt omdat het God (Universum) je slechts kan geven en doen laten ervaren wat jij gelooft. Je krijgt alleen wat je gelooft en niets anders. Daarom ben jij een Schepper.

De reden dat God oorlogen, ziektes, misbruik, lijden toestaat is dat als God zou ingrijpen in de Schepping ervaring als Wie We Werkelijk Zijn verloren zou gaan, het doel achter de Schepping zou verloren gaan. Begrijp dat we uit de duisternis komen en dat we allen, collectief opweg zijn om steeds meer te worden van God. Veroordeel niet, maar wees vergevenis daar waar tirannie is, weet dat JIJ in deze ruimte bent met maar één doel, en dat is om deze de ruimte te delen. Dus midden in de grootste catastrophe, wees een redder, wees vergiffenis, heel de pijn, wees een leider en leid het Volk naar eenheid. Dit is jouw doel, en dit is waarom jij hier nu op deze aarde ben gekomzen.

Het hele leven is een gesprek met God. In feite is onze ziel het stukje dat verbonden is met God. Daden die vanuit intenties vanuit de Ziel zijn genomen lijden dan ook altijd tot Goddelijke Daden, echter daden vanuit het Verstand kunnen tot Ongoddelijke Daden lijden. Het Verstand heeft een eigen willetje, een egootje, terwijl de Ziel altijd aanvoelt wat het beste voor het Leven Hier en Nu is. Iedereen kan een dialoog op schrift ontwikkelen met God op papier. God communiceert de gehele tijd met ons, God communiceert tot ons door middel van ervaring, gevoel, gedachten, beelden. De belangrijkste hierbij is het gevoel, leer dan ook vanaf nu te luisteren naar je gevoel. Van God is altijd de hoogste gedachte, het mooiste gevoel. Iedere andere gedachte kan een valse constructie van de geest zijn. Weet dat iedere specifieke ervaring in jouw leven jou telkens probeert te sturen, luister en kijk dan ook naar eerder ervaringen in je leven, want al deze eerdere ervaringen vormen een perfecte mozaïek om jouw Specifieke Weg te tonen. Al jouw eerdere levenservaringen proberen jou, ja jou! iets duidelijk te maken. Kijk vanaf nu af aan dus alleen nog maar naar jouw persoonlijke levenservaringen, volg niet als een schaap de maatschappelijke, religieuze, economische, opvoedkundige conventies, maar volg het eigen Zelf, vanuit je eigen ervaringen, gedachtes, visioenen, dromen, gevoelens en intenties. Dan word je Wie Je Werkelijk Bent. Je kunt liefde, kracht, zelfvertrouwen en vreugde van God ontvangen, richt je hiertoe met een open hart tot God. Als je werkelijk je vanuit open hart verbindt met God, zal je Essentie gevuld worden met deze aspecten.

De dood bestaat niet, je verandert slechts van vorm. Je hebt de vrije keuze te reïncarneren. Er bestaat leven op andere planeten, wij zijn ook een in liefde met de wezens van andere planeten. God Haarzelf is vreugde, weet dus dat God niet jouw gehoorzaamheid nodig heeft. Gehoorzaamheid kan niet scheppend werken omdat het een reactie is en geen actie. Elimineer daarom gehoorzaamheid en creëer onachtzaamheid als nieuwe realiteit.

Je bent niets verplicht binnen relaties. Jaloersheid, verwachting en behoefte zijn 3 dempers van liefde die relaties kapot maken. Kijk binnen jouw relaties niet naar wat de ander doet, geeft, plant, verlangt, wilt, verwacht, kijk alleen naar het Zelf, kijk naar wat jij zelf doet, zegt, geeft, plant, beroert en kijk nergens anders naar. Als je een kwaliteit binnen jouw relatie met een ander ontbreekt bijvoorbeeld respect, je voelt je niet gerespecteert door de ander, start dan met het erin stoppen van deze kwaliteit in deze relatie, wees dan respectvol naar de ander toe, je zult dan al gauw diezelfde vorm van respect terugontvangen van de ander. Daarom is deze ene regel belangrijk: kijk vooral naar het eigen Zelf in relaties, het draait er niet om wat anderen van jou verwachten of willen, maar wat jij zelf wilt en verlangt in relaties. Hoe meer jij jou eigen Authentieke Zelf kunt zijn in relaties des te beter jou relatie met de ander. Eerlijkheid, liefde geven zonder terug te verwachten, jezelf altijd op de eerste plaats zetten zijn ook kernelementen voor hoogfunctionele relaties. De eerste relatie is altijd met het eigen zelf, het gaat erom eerst het eigen Zelf lief te hebben, te koesteren, te eren, eer daarom niet Christus of de Koning boven u, want eerlijk waar op een dag zul je hierover gebelgd zijn. Om van jezelf te leren houden is het van belang dat je niet meer zo kritisch bent op jezelf, kijk in de spiegel en maak daar oogcontact met jezelf lukt dit je meer dan 5 seconden dat is aardig, lukt dit een minuut met daarbij te zeggen IK HOUD VAN MIJ tegen jezelf dan ben je al erg ver op weg. Verander eerst de relatie met het eigen zelf, dan zullen de relaties tussen jou en anderen en jou en het Universum ook veranderen. Het is van belang tegen jezelf te kunnen zeggen ‘Ik houd van mezelf zoals ik BEN, ik hoef daarvoor niets te doen, niemand kan me afhouden van de kennis dat ik absolute schoonheid, volmaaktheid en liefde in wording ben’. Het is overigens niet nodig iemand anders nodig te hebben in je leven om volledig te zijn, je bent al volledig en dit hoef je enkel maar te delen. Je hebt niet een specifieke ander nodig om gelukkig te zijn, heb je dat wel dan leg je een ongelooflijke druk op de ander want je legt allemaal druk op de ander die – die ander niet wenst te zijn. Het enige dat van belang is is één-met-God-te-zijn. Relaties kunnen pas echt functioneel worden indien je eerst jezelf echt volledig eert, koestert, accepteert, liefhebt. De eerste relaties is die met het eigen Heilige Zelf. Het is van belang dat je in relaties jezelf kunt zijn, je jezelf uitspreekt als iets voor jou in een relatie niet goed voelt. Dit is respect voor het eigen Zelf, grenzen stellen ten behoeve van het Eigen Zelf te kunnen blijven Zijn.

De drie kernconcepten van Holistisch Leven zijn: Eerlijkheid, Bewustzijn en Verantwoordelijkheid. Leven volgens deze grondregels maakt dat zelfhaat uit je leven verdwijnt. Wees ten eerste eerlijk over jezelf tegen jezelf, wees eerlijk over jezelf tegen anderen, wees eerlijk over die ander tegen die ander, wees vervolgens eerlijk over iedereen tegen iedereen. Enkel zuivere intentie naar Goddelijk Bewustzijn (waarheid) kan leiden tot hoger bewustzijn. Zoek regelmatig de stilte op in de natuur, bij God, of in de stilte thuis, of tijdens ademhaling meditatie. Richt jezelf naar binnen en laat de buitenwereld eens even voor wat hij is. Zo zal de innerlijke wereld (God) in je tot je gaan spreken en zal je bewustzijn, telkens als je dit doet vergroten. De oorzaak dat velen een laag bewustzijn hebben vandaag de dag is omdat velen liever in de illusie blijven verkeren, zij hebben slechts gecreëerd wat zij wensten, vergeetachtigheid. Verantwoordelijkheid, we zijn waarachtig verantwoordelijk voor wat we elkaar aan doen. Al het veroorzaakte gevolg wordt dan ook ervaren door het eigen Zelf. Verantwoordelijkheid betekent in deze dan ook in ons dagelijkse praktische leven dat we een ander bezorgen wat we voor onszelf wensen te bezorgen, dat we liefdevol en respectvol naar de ander zijn, dat we niet liegen en stelen. Verantwoordelijkheid betekent goed doen naar de ander, niet voor eigenwil liegen, geheime spelletjes spelen, feiten verdraaien.

Een nieuwe aarde zal zich aandienen zodra de emotie liefde steeds meer aanwezig zal zijn op deze planeet, in de harten van de mensen. Wat hiervoor nodig is is een verandering vanuit het Hart. Wat hiervoor nodig is is dat steeds meer mensen ermee klaar zijn in illusie te Leven en bereid zijn in waarheid, bewustzijn en liefde te leven.

Een nieuwe aarde kan zich niet aandienen door middel van nieuwe politieke maatregelen, nieuw religies, niet economische systemen zolang deze niet vanuit de emotie liefde; namelijk ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde voor elkander geworteld is.

Het enige dat ontbreekt op deze planeet is liefde voor elkaar, liefde is transparantie, openheid, onpartijdigheid, onbaatzuchtig zijn. Liefde is jezelf niet met anderen vergelijken, niet kijken hoeveel je kunt verliezen, liefde is slechts waarachtig de intrinsieke wens LIEFDE te zijn, dit vanuit Goddelijk Bewustzijn overvloedig van Essentie te zijn.

Er is dus geen wij-zijn mentaliteit meer nodig, winnen of verliezen bestaat niet meer, wij-hun denken kan de prullenbak in. Schade of verlies zullen worden geëlimineerd uit de woorden van kranten, van de beeldschermen, van onze woorden. Een nieuwe aarde dient aan zodra maar genoeg mensen in termen als ‘Wij’, ‘Wij’ en ‘Wij’denken.

Een Nieuwe Aarde ontstaat zodra we elkaar gaan erkennen- en herkennen dat jij en ik slechts Liefde zijn, en als iemand handelt vanuit angst (geweldadig) dat die persoon dan slechts behoefte heeft aan Liefde maar dat niet op een functionele maar disfunctionele manier uit.

De dood zal als een feest gevierd worden, omdat de dood niet bestaat, maar slechts een doorgang is naar een volgend leven in het spirituele rijk. De persoon die doodgaat kan in dit spirituele rijk terugkijken op zijn leven, zien wat zijn/haar gedrag met anderen heeft gedaan en dan vervolgens kiezen of zij wederom deze keuze in een volgend leven zal maken. Na de dood zal je direct ervaren wat je gelooft, om hier een ruimer beeld van te krijgen raden wij u aan de film ‘What dreams may come’ met acteur Robin Williams te kijken.


Laat mensen, volkeren, stammen zich zoveel mogelijk zelf regeren, regeren over mensen en volkeren door middel van harde wetten is niet de bedoeling. Bewustzijn is niet op te leggen aan mensen, een nieuwe aarde kan zich enkel aandienen als er een verandering in het collectieve bewustzijn optreedt. Het is prima als een overheid ook de verstrekker om de mensen in hun noden te voorzien, echter dien je er als overheid dan wel voor te zorgen dat je de burgers niet van hun grootste waardigheid berooft: de uitoefening van persoonlijke macht, individuele creativiteit, en de doelbewuste vernuftigheid die het mensen laat inzien dat ze ook voor zichzelf kunnen zorgen.

Laat mensen, naties, stammen zich zoveel mogelijk zelf regeren, regeren over mensen door middel van harde wetten is niet wat werkt – bewustzijn is niet af te dwingen. Je kunt gelijkwaardigheid niet afdwingen, je kunt ethiek niet in wetten vastleggen. Wat nodig is om een Nieuwe Aarde te creëren is een verandering in het collectieve bewustzijn, niet iemand die dat oplegt. Gedrag (net als wetten of overheidsprogramma’s) moet aan het Zijn ontspringen en een ware reflectie vormen van Wie je bent. Het is prima om als overheid verstrekker te zijn van hulpbronnen voor de hulpbehoevenden, maar houd hierbij wel rekening ermee dat de indiviuele creativiteit, de uitoefening van persoonlijke macht en de doelbewuste vernuftigheid van burgers zoveel als mogelijk gewaarborgd blijft, zodat mensen ervan bewust blijven dat ze ook goed voor zichzelf kunnen zorgen.

Beschouw voortaan alle mensen van planeet aarde als je familie, zie andermans noden als je eigen noden. We zijn werkelijk één. Wat je aan een ander geeft, geef je aan het eigen Zelf. Wat je verzaakt te geven aan een ander, verzaak je te geven aan Jezelf. Weet dat alles wat je helpt een ander te doen ervaren, ervaren zal worden door het eigen Zelf.

Er kan een nieuwe politieke orde gevormt worden, namelijk een Wereldregering. Alle 170 naties zouden zich in deze wereldregering moeten verenigen. De nationale legers van alle 170 landen zou dan in grootte rustig aan afgebouwd kunnen worden, er zal één groot centraal leger blijven bestaan. Deze wereldregering is mogelijk maar wat hiervoor zou moeten gebeuren om deze wereldregering succesvol te creëren is:
1. Verdeling van de totale rijkdom van de wereld aan iedereen, zodat er meer gelijkwaardigheid van rijkdom komt, op zo’n wijze dat de behulphoeftigen waardigheid en verzekering van leven en overleven verkrijgen.
2. Creëer een systeem van onenigheid, dat de noodzaak van oorlogvoering elimineert en zelfs de mogelijkheid ervan. Laat de wereldmacht federatie bestaan uit een wetgevende macht, een rechterlijke macht en een uitvoerende macht.
Als er tussen naties een twistpunt ontstaat, of als een natie een wet overtreed dan wordt de zaak naar het op te zetten hof verwezen.. dat gemachtigd is (het recht heeft gekregen van alle 170 landen) om het twistpunt op te lossen. Als een zaak – bijvoorbeeld ruzie tussen 2 of meer landen – escaleert en het lukt het hof niet om de zaak op te lossen, kan in een uiterst geval de uitvoerende macht die ondersteund wordt door Justitie en gewapende krachten de beslissing van het gerechtshof afgedwongen worden. Het voordeel van zo’n wereldregering is dat alle 170 naties hun uitgaven voor oorlogstuig wat in feite vooral massavernietigingswapens zijn, enorm terugbrengen. De regeringen op aarde geven op dit moment gezamenlijk jaarlijks meer dan 1 biljoen EUR uit voor militaire doeleinden. Dat is meer dan 1 miljoen dollar per minuut over de hele wereld. Stel je je voor als landen die veel geld uitgeven aan militaire doeleinden dit geld niet meer zouden hoeven uit te geven? Waar zou het geld dan aan besteed kunnen worden? Mijn antwoord, het geld dat hiermee bespaart zou worden, enorme en ongekende bedragen, zouden besteedt kunnen gaan worden aan sociale zekerheid uitkeringen voor de armen, aan programma’s om de zwakkeren door hen educatie en ontwikkeling te bieden. Landen zouden niet meer importbelasting aan elkaar heffen, maar zouden veel meer gaan samenwerken in plaats van elkaar te bestrijden en elkaar als bedreiging te zien. Het geld dat bespaart wordt door het militaire apparaat geheel of bijna geheel op te heffen zou kunnen gaan naar programma’s om mensen te helpen gezonder te leven, het bouwen van natuurparken, en vooral aan een sociale zekerheidssysteem wat ervoor zorgt dat iedereen waardigheid van leven ontvangt; dat houd in dat iedereen een onvoorwaardelijk basisuitkering van de overheid ontvangt, waardoor iedere burger een goed en gezond bestaan van kan leiden, zodat burgers niet meer tegen elkaar hoeven te strijden in een oververhitte, manische, stressvole banenmarkt voor de overleving van het Zelf, maar dat iedere burger middels deze basisuitkering voldoende geld krijgt om goed van te wonen, gezond voedsel en drinken tot zijn beschikking mee heeft, en waarmee men een budget heeft zodat men mee kan doen met programma’s om zichzelf persoonlijk of professioneel verder zich te ontwikkelen. Door dit basisinkomen kan iedereen uiteindelijk doen wat hij of zij werkelijk wilt, want nu zal men kunnen gaan leven en werken vanuit Ware Passie, in plaats van te moeten strijden voor een kans op overleving. En wie wel betaalde arbeid verricht met een basisuitkering wordt niet gekort op zijn uitkering, maar ontvangt slechts extra inkomen, weliswaar vrijwillig belast. Je gelooft misschien dat dit systeem te duur is, maar wat als ik nu zeg dat de rijkste 1 procent van de wereldbevolking 82 procent van al het geld bezit? Hier is niets mee mis, maar vraag je eens af zijn deze rijksten 1 procent van de bevolking oprecht gelukkig, terwijl de armsten kruipen en wegteren van ellende omdat niemand iets van zijn rijkdom met deze armen wilt delen? De acht rijkste mensen ter wereld bezitten gezamenlijk 426,2 miljard dollar. Maar het fortuin van de Rothschilds bankiersfamilie wordt geschat op ruim 2 biljard dollar. Hoe voelt deze ongelijkheid in inkomen voor jou? En wat wil jij hieraan gaan doen? Jouw gezondheid is je eigen creatie. Denk je liefdevolle gedachten over jezelf, geloof je in de liefde van de kosmos, geloof je dat het leven jou liefheeft en koestert, of geloof je dat je voor ongeluk geboren bent en dat je al het slechts van de wereld verdient? Geloof je in strijd en woede, of ben je vredig vanuit je hart? Dit zijn allemaal emotionele factoren die je gezondheid beïnvloeden. Wat dacht je ervan jezelf in de spiegel aan te kunnen kijken en te kunnen zeggen tegen jezelf ‘ik houd van mezelf’ ? Ook met liefdes of energie meditaties kan je je gezondheid verbeteren, vooral als je bijna tegen een burn-out aanloopt. Op de Nieuwe Aarde zullen aanzienlijk meer mensen een veganistische leefstijl ontwikkeld, dit zal zorgen voor aanzienlijk minder ziektes. Ook zal het verminderen van consumptie van voedsel vol met chemicaliën, tabak roken, alcohol consumeren plaats moeten vinden als we als samenleving echt gezonder willen gaan leven.

In de economie van de nieuwe aarde zijn alle geldstromen transparant. Zo kunnen werknemers zien hoeveel geld hun baas verdient, hoeveel geld aandeelhouders verdienen, hoeveel winst er wordt gemaakt. De financiële transparantie zal in alle lagen van de samenleving worden doorgevoerd. Zo zal in de winkel op produkten vermeld komen te staan wat het produkt kwa inkoopsprijs gekost heeft. Op de nieuwe aarde zal iedereen alles weten van elkaars geldzaken.

Schuld zal geëlimineerd worden in ons nieuwe economische systeem, schulden maken zal niet meer nodig en mogelijk zijn, iedereen kan toch zien dat dit alleen maar tot problemen heeft geleid, want banken verdienen aan deze schulden en mogelijk zullen zij de schuldenberg proberen te doen vergroten door middel van het trachten volkeren tegen elkaar op te zetten om zo oorlog en angst voor elkaar proberen te creëren. Daarnaast doen overheden schulden plus rente doorberekenen aan haar burgers dit gebeurt al decennia nee eeuwen, als schulden maken niet meer mogelijk is, dan zal dit tot meer eerlijkheid en gelijkwaardigheid voor een ieder creëren. Schulden; geld creëren uit het niets en daarvoor negatieve rente doorberekenen zorgt er alleen maar voor ongelijkheid,

In de economie van de Nieuwe Aarde zal een nieuw bewustwording tot stand gekomen zijn, mensen en bedrijven zullen weten dat onbaatzuchtig geven aan anderen, indirect aan zichzelf geven betekent. Daarom zal in de nieuwe economie veel gratis zijn, men zal meer met elkander delen, en dit zal ertoe leiden dat velen van ons het bewustzijn zich gaan herinneren van Goddelijke Overvloedigheid, wat je geeft krijg je namelijk in veelvoud terug, omdat je het hebt gegeven omdat je weet dat er-meer-is-waar-dat-vandaan-komt. Als je je leven erop gaat instellen een Gever te zijn, dan zal het universum je van heel veel goeds, liefde, spullen of meewerking gaan voorzien, zodat jij kunt gaan geven, niet vanuit tekortkoming, maar vanuit overvloedigheid.

In de economie van de Nieuwe Aarde zal men meer spullen met elkaar delen. Een wasmachine kan men in een appartementenblok van 6 woningen delen, in plaats van 6 wasmachines te kopen die 23uur van de dag stil staan. Hetzelfde geldt voor auto’s, stofzuigers, drogers, fietsen, enzovoorts. Al deze voorwerpen staan 23uur van de dag meestal stil. In de tijden van de Nieuwe Aarde, zal men stukken land, goederen, spullen beschouwen als dat waarover men rentmeester is, men zal deze zaken niet meer als bezit beschouwen. Men zal spullen niet meer als bezit beschouwen direct, maar eerder zal het Collectieve Bewustzijn gecreëerd zijn waarbij iedereen zich ervan bewust is dat alles van iedereen is, en dat we alleen maar overvloedigheid creëren, meer voor iedereen als we alles vrijelijk met elkaar delen. Men zal stukken land gaan beheren als rentmeester, land waar men goed zorg voor draagt, in plaats van het land te bestelen van haar mineralen en vitaminen (rijke grond) zal men er goed zorg voor dragen. In de tijden van de Nieuwe Economie zal men veel meer alles eerlijk met elkaar delen, en elkaar willen helpen ondersteunen, en met elkaar willen samenwerken, zonder daar telkens direct voor iets terug te willen ontvangen, want men zal weten dat wat je aan een ander geeft, geef je aan Jezelf, dit omdat we allemaal één zijn, er is niemand anders dan jou, dit bedoel ik letterlijk, Er is slechts jij , uitgedrukt in vele diverse indiviualisaties van God.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close