Boodschappen van Maria Magdalena

De auteur Adri Blonk… kreeg een sterke intentie om boodschappen die hij doorkreeg van verschillende personen op te schrijven, dit leidde tot zijn boek Waarheid. Gesprekken met God stichting werd gecontacteerd door de auteur en we mochten na het lezen van zijn boek een deel van een hoofdstuk uit het boek Waarheid voor onze stichting publiceren.

Op de navolgende onderwerpen wordt ingegaan door Maria Magdalena.

Mijn leven op aarde

Dag lief mens. Ik heb er behoefte aan om mijn ervaringen te vertellen over de periode dat ik zelf op aarde verbleef. In het navolgende al ik daar dan ook aandacht aan besteden. Er is het nodige geschreven over mijn leven op aarde en mijn binding met Jezus. Ik heb van heel nabij de wonderen gezien die hij heeft gedaan, en ook zijn onvoorwaardelijke liefde en mededogen mogen ervaren. Jezus was Goddelijk, maar leefde tevens als mens op aarde.

Hij verrichte niet alleen vele genezingen en wonderen, maar leefde ons ook voor waar het om gaat in het leven buiten de zogenaamde andere wereld. Zo bracht hij allesomvattende liefde in de praktijk. Het was en is een liefde die er onder aanzien des persoons voor een ieder is. Een onvoorwaardelijke liefde die is gekoppeld aan mededogen. Dit is voor mensen overigens nauwelijks voor te stellen, laat staan dat hij dit in de praktijk kunnen brengen. Deze hiervoor genoemde onvoorwaardelijke liefde is een liefde die alleen maar dienend is en geen enkele tegenprestatie verwacht. Het gezegde: “Doe wel en zie niet om”, geldt hier zonder meer. Veel van wat Jezus heeft gedaan en verteld is tenslotte verwoord, doch veel hiervan is onjuist of onvolledig weergegeven, dan wel bewust achterwege gelaten. Zo is veel van wat Jezus heeft verkondigd, dikwijls in de vorm van gelijkenissen, totaal verkeerd opgeschreven. Zijn discipelen hebben hem veelal ook niet begrepen en bleken toen het er op aan kwam, uiteindelijk uit te zijn op eigen roem en verheerlijking. Er drong van alles wat hij heeft gezegd maar weinig of niets tot hen door.

Hoewel ik maar een vrouw was die Jezus van heel nabij mocht meemaken, was het mij gegeven om in vele gevallen de diepere betekenis van zijn woorden en daden te mogen begrijpen. Dit was niet voor eenieder van kracht hetgeen moge blijken  uit het navolgende. o zijn er vele van de door Jezus vertelde gelijkenissen te letterlijk of (geheel) verkeerd uitgelegd. Het verhaal van de verloren zoon bijvoorbeeld heeft er iets van weg, alsof de zoon verloren zou zijn omat hij alles deed wat zogenaamd verboden was.

Toen deze zoon berouw toonde en terugkeerde naar zijn vader werd hij weer in genade aangenomen. Om het nog eens even met andere woorden te eggen: ”Pas toen zijn zonden waren vergeven, kon hij weer een leven leiden dat goed was in de ogen van God. “Het voorafgaande is evenwel een wijdverbreide leer die volkomen onjuist is. Er wordt door Vader/Moeder God en door Jezus immer onvoorwaardelijk en met mededogen van jou gehouden. In hun ogen kun jij dus helemaal niet zondigen. Jouw enige taak op aarde is om jouw ziel alle ervaringen te laten opdoen die nodig zijn. Naarmate de ziel van iemand meer ervaringen heeft opgedaan, zal die mens vrede met zichzelf en zijn omgeving mogen ervaren. Indien de ziel van die mens voldoende is gegroeid, kan deze ook voor een ander bezield wezen iets betekenen, zonder zichzelf daarbij uit te putten. Als de mens heel vaak met hulp, die hij of zij niet altijd merkt, zo ver is gekomen dat alle benodigde ervaringen door de ziel zijn opgedaan, mag hij of zij daadwerkelijk thuiskomen. Een langer verblijf op aarde is dan niet meer nodig. Zolang dat nog niet het geval is, dat wil zeggen jouw iel nog niet volmaakt is, zullen er nog meerdere levens op aarde (of elders buiten de zogenaamde andere wereld) moeten worden doorgebracht. Zulks met de bedoeling om de ziel de ontbrekende ervaringen te laten opdoen.

Het is dus beslist niet zo dat een mens, die in de ogen van een ander mens er maar op los leeft, verloren is. Sterker nog, er wordt evenveel van jou gehouden ongeacht of jij nu een zogenaamd “goed”of “slecht”mens bent. Bij onvoorwaardelijke liefde is er immers geen enkele sprake van een oordeel, laat staan een veroordeling. Het is alleen zo dat jij jezelf meer en meer kwijt zult raken als je niet bij jezelf kunt thuiskomen, en het niet zo nauw neemt met wat jij een ander aandoet.

Wanneer het je, dikwijls pas na vele aardse levens, is gegeven om dichter bij jezelf te kunnen komen, gebeuren er wonderen. Jij zult jezelf dan bewust worden van de schat aan Goddelijke gaven die jou zijn gegeven, maar waar je het bestaan nog niet eerder van mocht ervaren. Jezus heeft jou laten zien waar het daadwerkelijk om ging (en nog steeds gaat) in jouw leven, namelijk om allesomvattende liefde zonder enige voorwaarde vooraf of welke tegenprestatie dan ook. Deze liefde was en is nog steeds de kurk, waarop alles drijft. Er waren en zijn jammer genoeg nog altijd zo veel regels en gebruiken, die datgene waar het werkelijk om draait, namelijk onvoorwaardelijke liefde en mededogen, uit het zicht doen verdwijnen. In de tijd dat ik op aarde was, waren er maar weinig mensen die echt begrepen waar het om ging en dat is thans ook nog steeds van toepassing.

Uiteindelijk zijn het namelijk niet de regels, gebruiken en/of symbolen die er toe doen, maar hetgeen er onder ligt. Liefde en respect voor Vader/Moeder God en Jezus, jezelf en anderen, dat is de basis. Realiseer je dat het ten diepste gaat om de zuivere intentie en niet om het naleven van de vele bedachte regels om de mens te kunnen regeren en klein te houden. Ik ben heel erg dankbaar dat ik alvast iets mocht vertellen over Jezus en over zijn liefde en wijsheid die nooit goed zijn begrepen.

Waarom, waarom?

De titel boven het volgende gedeelte snijdt een thema aan waardoor mensen erg worden bezig gehouden. Daarom ga ik daarop nader in. Van alles wil jij, wanneer het ook maar enigzins mogelijk is, het waarom weten. Zo is er op allerlei terreinen veel onderzoek gaande en je wilt werkelijk alles verklaren en daar zo mogelijk invloed op uitoefenen. Daaruit zijn vele goede dingen voortgekomen en natuurlijk heb je jouw verstand ook niet voor niets gekregen. Jammer dat diverse, op zichzelf zegenrijke, uitvindingen ook ten kwade (kunnen) worden gebruikt.

Besef je dan nog niet dat het beter is om goed met moeder aarde om te gaan dan in de ruimte te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om te kunnen leven? Heb je er wel eens over nagedacht waar jouw drang om alles te kunnen en te willen verklaren vandaan komt? Is het misschien de angst voor het onzekere? Wil jij dat het leven maakbaar wordt en jij zelf alles in de hand hebt?

Waar ben je nu eigenlijk bang voor? Indien jij weet (en ook wilt weten) dat het leven niet bij het overlijden zal eindigen, maar jouw ziel eeuwig is, waarom dan angst hebben? Jij wilt jezelf omgeven met zekerheid en alles zelf in de hand hebben en houden. Besef je dan thans nog niet, dat Vader/Moeder God, Jezus en wij allemaal in de zogenaamde andere wereld, onvoorwaardelijk en met mededogen van jou houden en het beste met je voor hebben? Is dat gegeven dan, met alle andere prachtige beloftes die in dit boek staan, niet de allerbeste zekerheid die jij kunt verkrijgen?

De liefde waarmede je vanuit de zogenaamde andere wereld wordt begeleid neemt natuurlijk niet weg dat geen mens er aan ontkomt om in zijn of haar leven lessen te moeten leren. Zelfs als het hoe en waarom van alles ogenschijnlijk duidelijk is, dan nóg al ieder mens als taak hebben en houden om zijn of haar ziel de nodige ervaringen te laten opdoen. Wanneer jij voor een volgend leven naar de aarde gaat, of ergens anders naar toe buiten de zogenaamde andere wereld, al dat leven daar gaan beginnen en eindigen. Voor iedereen is dit weer anders. Overigens betekent het wel dat het einde van dat aardse, of andere leven, tevoren is bepaald (afgesproken). Dit maakt onderdeel uit van het pad dat je in de zogenaamde andere wereld afgesproken hebt om af te gaan lopen. Het is uitsluitend aan jou om dat te doen. Je kunt daarbij hulp en advies vragen, maar je zult het toch zelf in de praktijk moeten brengen. In principe kun jij niet zelf jouw aardse leven verlengen. Wel kun je dat leven bekorten. Daar zijn voorbeelden genoeg van.

Indien je daartoe besluit zul je dat deel, wat je niet hebt geleefd zoals reeds meermalen is opgemerkt, in een volgend leven toch nog moeten ervaren. Je kunt en mag er net zo lang over doen als jij zelf wilt, maar jouw ziel zal in het aardse of in andere levens de benodigde ervaringen wel moeten opdoen. Heel veel uitdagingen kunnen en zullen zich in dat leven voordoen.  Zo zal de ene mens mogelijk al fluitende door het leven gaan, terwijl een ander geplaagd wordt door allerlei fysieke en andere ongemakken. Wat hierna wordt verwoord is een heel moeilijk en kwetsbaar onderwerp.

Ik zal dan ook proberen om dat met het nodige respect weer te geven. Voor zover jij jezelf daar mogelijk nog niet van bewust bent, wil ik even uitleggen dat je in feite een spiritueel wezen in een menselijk lichaam bent. Zonder het al te ingewikkeld te maken, merk ik hierbij het volgende op. Jij beschikt ook over een geest. Je kent waarschijnlijk wel de uitspraak: “De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. “Dit is in dit verband een heel belangrijke uitspraak! Een positieve geest zal veelal ook een positieve uitwerking op het fysieke lichaam hebben. In het geval van een negatieve geest al de uitwerking daarmede meestal ook in overeenstemming zijn, dat wil zeggen negatief. Het hiervoor gestelde is en blijft, zeker in het geval jij met ziekte krijgt te maken, een heel kwetsbaar onderwerp Wanneer je ziek bent kan daarbij nog een aspect een rol spelen, namelijk, dat het al dan niet ziek zijn en blijven ook een les voor jou kan zijn. Het is dan ook een gegeven dat je voornoemde les, waarvan je soms in het geheel geen weet zult hebben, eerst moet leren alvorens er genezing kan en mag plaatsvinden.

Thans verder ingaande op de functie van de geest is het volgende van belang. De geest is gewillig en heel gaarne bereid om jou altijd te helpen. Daar komt ook nog eens bij, hoewel jij jezelf daarvan mogelijk niet bewust bent, dat de energie op aarde steeds hoger wordt en de tijd sneller gaat. in dit boek wordt daar op een andere plaats nader ingegaan. Wees dus alsjeblieft heel erg voorzichtig met wat je denkt en zegt, want het kan zomaar gebeuren.  

Probeer jij jezelf nu toch eens goed van het volgende bewust te worden, namelijk: “Dat allen al een positieve en liefdevolle gedachte of woord al bijdragen aan een betere verhouding tussen mensen.”Andersom geldt dit vanzelfsprekend ook, maar dan heeft het natuurlijk een negatieve en liefdeloze uitwerking. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat jij beschikt over een bewustzijn en onderbewustzijn. De hoogte van dat bewustzijn zal nog per mens verschillen. Realiseer jij jezelf hierbij echter wel goed dat iedere gedachte en ieder woord van ieder mens bepalend is voor de inhoud van het universele (collectieve) bewustzijn? Er gaat namelijk geen gedachte of woord verloren, want alles komt in het collectieve bewustzijn terecht. Zo is het universele bewustzijn helaas nog steeds gevuld met te veel negativiteit en ziekten en met te weinig positiviteit. Het lijkt soms onbegonnen werk om positief te zijn en vooral te blijven, maar onderschat de gevolgen daarvan echter niet. Om even de uitwerking van jouw handelen en/of nalaten in beeld te brengen, wordt het volgende opgemerkt.

Ik neem aan dat in dit verband bij jou waarschijnlijk het verhaal van de “100 apen”wel bekend is. Er waren eens een behoorlijk aantal apen die op een eiland verbleven dat omgeven was door water. Zij waren gewend om het eten dat zij kregen gewoon op te eten zonder er verder iets mee te doen. Dit veranderde op het moment dat één aap zijn eten in het water ging afspoelen, alvorens het op te eten. Vele apen volgden dat voorbeeld. Nadat dit door 10 apen werd nagedaan en als zodanig in het collectieve bewustzijn was gekomen, gebeurde dit wereldwijd. Denk dus niet te snel: “Wat kan ik nu in mijn eentje doen?”Alles is ooit klein begonnen!

Bovendien weet ik dat er een tijd zal komen dat liefde en het positieve de overhand zullen krijgen. Het hiervoor genoemde voorbeeld (10 apen) is van wezenlijk belang in het kader van de transformatie van de derde naar de vijfde dimensie. Wanneer er maar voldoende mensen bewuster en verlichter worden komt dit allemaal in het collectieve bewustzijn terecht. Zie ook wat daaromtrent elders in dit boek is vermeld. Begin daarom alsjeblieft met goed zijn voor jezelf en werk aan jezelf, dan zal dit worden als een steen die in het water wordt gegooid en tevens de functie van een vliegwiel vervullen. Ik kan mij wel voorstellen at jij het misschien niet zo zult ervaren, zeker niet als je nog te onbewust bent, maar besef dat je nooit alleen bent en altijd geholpen wordt om jezelf terug te kunnen vinden. Van daaruit, dat wil zeggen wanneer jij voldoende bewust bent geworden, kun je er dan voor een ander mens, moeder aarde en het grote geheel zijn.

Weet, dat ik (en wij allemaal in de zogenaamde andere wereld) jou met onvoorwaardelijke liefde en mededogen gadeslaan en bijstaan. Het laatstgenoemde vindt zelfs van dichtbij plaats. Echter, het moet je dan wel zijn gegeven om reeds een bepaalde mate van bewustzijn te hebben verworven, om dit daadwerkelijk te kunnen ervaren. Zelfs al word je het niet gewaar, er is tenminste altijd één beschermengel in jouw nabijheid die over jou waakt en overal met jou meegaat. Hetzelfde geldt voor gidsen die jou begeleiden. Desondanks zul jij jezelf eigenlijk wel eens eenzaam voelen en soms door mensen in de steek gelaten, maar weet dan dat wij er altijd voor jou zijn.

Eerst bewijs zien

Lief mens, jij kunt jezelf beslist geen reële voorstelling maken van de schoonheid en de gigantische omvang van het wonderbaarlijke universum alsmede van de daarin voorkomende planeten. Vele mensen geloven tevens dat de aarde de enige bewoonde planeet is. Dit misverstand wil ik hierbij graag uit de wereld helpen. Een mooie uitdrukking is dit trouwens. Heb jij wel eens een foto gezien van het universum, en hoe klein moeder aarde is in relatie tot de grote hoeveelheid andere planeten?  Ik wil hier dan ook duidelijk stellen dat er meerdere bewoonde planeten in het universum zijn. Veelal zijn de daarop aanwezige levensvormen qua techniek, communicatie en dergelijke, verder ontwikkeld dan op aarde. Denk alleen maar eens aan de UFO’s (ruimteschepen). Het bestaan daarvan wordt echter zoveel mogelijk ontkend. Zelfs aan graancirkels, die daarvan een bewijs zijn, wordt zelfs een andere betekenis toegekend. Over het ontstaan van het steeds uitdijende universum is veel geschreven. Daarnaast is er veel wetenschappelijk onderzoek naar het hoe en waarom ervan gedaan.

Zo is er nog niet zo lang geleden een duidelijke aanwijzing (afdruk) gevonden die zou bewijzen dat het universum door een oerknal is ontstaan. Ja, dat laatste is inderdaad juist, maar heb jij jezelf daarbij wel eens afgevraagd hoe en door wie at in gang is gezet? Wel, dat is door Vader/Moeder God bewerkstelligd. Ik kan me voorstellen dat dit voor vele mensen niet wordt geloofd. Zoiets kan iedereen wel zeggen. Waar is namelijk het bewijs. Veel is er door de wetenschap onderzocht en bewezen, maar lief mens er is nog zoveel meer tussen hemel en aarde waarvan je totaal geen idee hebt. ik vind het wel eens jammer, dat vele mensen eerst  een wonder willen zien of ervaren en er dan pas in geloven.

Nu even iets anders. De beschaving op aarde, waarvan ik mij soms afvraag of daarvan wel daadwerkelijk sprake is, staat niet op een hoog ethisch peil. Na ons de zondvloed, is helaas nogal eens het devies. Mensen die wat dat betreft al wel op een hoger peil staan, en daar ook naar handelen, wil ik hiermede overigens niet tekort doen. Op de meeste andere bewoonde planeten is men op diverse punten al verder ontwikkeld dan op aarde. Daar is echter ook nog geen sprake van alwetendheid. Die is slechts te vinden in de zogenaamde andere wereld. Met jouw zucht naar het eerst willen zien van bewijzen, is het vaak niet gegeven om de vele wonderen te zien en/of te ervaren. Is het menselijk lichaam al geen wonder op zich, om maar eens iets te noemen? Wat in dit kader ook te denken van e voorbestemde ontwikkelingen in jouw leven? Vaak wordt er dan gedacht of gezegd: Dat is maar onzin en stom toeval.”

Het eerst iets willen zien en ervaren en het vervolgens dan nog afdoen als iets, dat door een samenloop van omstandigheden is ontstaan, is helaas een reactie die veel voorkomt. Lief mens, er is zoveel moois tussen hemel en aarde wat niet verklaarbaar is. Wanneer het de mens is gegeven om meer vanuit zijn gevoel in plaats vanuit zijn verstand te gaan leven, zullen de ervaringen niet meer worden afgedaan als toeval. Er kan echter geen sprake van toeval zijn omdat dit niet bestaat! Alles in het leven heeft namelijk een bedoeling!

Hoe vaak ben je, als je echt eerlijk naar jezelf wilt kijken en naar jouw ervaringen, al niet behoedt voor ernstige gevolgen? Wel ach, dit is een kwestie van geluk hebben toch? Een beschermengel, ach onzin ik zie of voel hem of haar niet. Het is niet bewezen en kan dus niet waar zijn. Het geloven zonder eerst bewijs te willen zien kan jouw leven verrijken.   

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close